Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Sjuksköterskornas etiska råd 2020-2021

Ordförande
Marit Silén, styrelseledamot, leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Studerar hur personalens hanterande av etiska problem påverkas av strukturerade etikdiskussioner på arbetsplatsen, Högskolan i Gävle, boende i Uppsala.

Ledamöter
Anna Slettmyr, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Universitetssjuksköterska med inriktning etik, Masterexamen med en studie om altruism i omvårdnadskontext. Karolinska Universitetssjukhuset, boende i Stockholm.

Catharina Lindberg, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård, med.dr., Universitetslektor, Linnéuniversitetet. Avhandlingsarbete handlar om patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö. Boende i Karlskrona.

Britt-Marie Wälivaara, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad, fil. Dr. universitetslektor Luleå tekniska universitet. Avhandlingsarbetet handlar om vård i hemmet med fokus på användning av distansöverbryggande teknologi, möten och vårdande relationer. Studerar etiska aspekter vid digitala tjänster och teknologiska lösningar i vård och omsorg samt kliniskt etiskt stöd för vårdpersonal. Boende i Luleå.

Allmänhetens representant
Helle Klein
, Teolog, journalist och debattör
Chefredaktör på tidningen Dagens Arbete, boende i Stockholm.

Adjungerad ledamot
Cecilia Lundmark
, leg. sjuksköterska, MSc och allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Cecilia arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Etiskt Forum med etisk vägledning till personalen och undervisar i etik. Boende i Göteborg.

Rådets sekreterare och kontakt
Inger Torpenberg
, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.
inger.torpenberg@swenurse.se
Telefon: 08-412 24 12.

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen. En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Adjungerade till etiska rådet är en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

Aktuella frågor för Sjuksköterskornas etiska råd

Sociala medier och etik
Sjuksköterskornas etiska råd har tagit fram ett material om den professionella hållningen i sociala medier.

Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Två omvårdnadsforskare inom palliativ vård, Joakim Öhlén och Birgit Rasmussen har skrivit ett kunskaps- och diskussionsunderlag om vård av svårt sjuka och döende personer. Underlagets syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp.

Rätt till vård-initiativet
Svensk sjuksköterskeförening är aktiv i Rätt till vård-initiativet som består av ett 60-tal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och professionsföreningar och andra. Vi har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet. Ett nytt ställningstagande från 20 vårdprofessionsorganisationer publicerades 2017.

Värdegrunden
Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, en reviderad upplaga utkom 2016. Värdegrunden är nyöversatt till engelska 2017.

Samarbeten professionsföreningar
Svenska läkaresällskapets etiska delegation har i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Läkarförbundet sina etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning, etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning och etiska riktlinjer vid att avstå från och/ eller avbryta livsuppehållande behandling.

Nordiskt etikrådsnätverk
En gång per år träffas Sjuksköterskornas nordiska etiska råd (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige) för utbyte av erfarenheter.

Sjuksköterskornas etiska råd vill gärna få kontakt med dig som har ett intresse i någon pågående eller annan etisk fråga som du vill diskutera med oss i etiska rådet. Du är välkommen att mejla inger.torpenberg@swenurse.se

Senast publicerad: 2020-08-07 14.38

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.