Så hanterar vi personuppgifter

Svensk sjuksköterskeförening är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter

Dataskyddförordningen (GDPR) stärker integriteten och rättigheter knutna till personupgifter för den enskilde personen, bland annat ställs strängare krav på att företag och organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare.

Exempelvis avses personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är behandling av personuppgift?

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av föreningen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
d) invända mot behandlingen
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från föreningen som du själv har tillhandahållit föreningen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Svensk sjuksköterskeförening.


Svensk sjuksköterskeförenings hantering av personuppgifter

  • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
  • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
  • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. Länk till annan webbplats.


Formulär

När du fyller i ett formulär på swenurse.se för att bli medlem, anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev måste du lämna aktivt samtycke genom att kryssa i en ruta där du medger att du låter oss hantera dina personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. I anslutning till ditt medgivande berättar vi också varför vi behöver hämta in dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.

Medlemskap

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens

Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagstiftningen i sju år.

Stugbokning

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om att hyra stuga i Huså. De personuppgifter du lämnar används för att administrera stuguthyrningen i Huså. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be om att få bli borttagen ur vår administration. Vid stuguthyrning sparar vi dina personuppgifter i 3 år för statistikens skull, sedan tas de bort.

Stipendier

Personuppgifter som du lämnar när du söker stipendier, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall , beroende på vilket stipendium det gäller, använder vi personuppgifterna för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

För mer information om stipendier och känsliga personuppgifter kontakta Lina Hammarbäck.

E-post och webbutik

När du skickar e-post till adresser @swenurse.se får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv och ditt företag. Detta gäller också om du beställer produkter i vår webbutik. Då får vi tillgång till bland annat namn och fakturaadress. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Google Analytics

Swenurse.se använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade cookies för sin tjänst. Detta är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som cookien tar fram om hur du använder webbplatsen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies sparas i enlighet med artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att kunna optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Nyhetsbrev

När vi skickar nyhetsbrev använder vi en nyhetsbrevstjänst. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick. Vi sparar då din e-postadress i en fil för att se till att du inte får fler utskick. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade eller felaktiga uppgifter ändrade.

Samtycke är den lagliga grund vi använder oss av när det gäller utskick av nyhetsbrev.

Du som är medlem får automatiskt nyhetsbrev men kan när som helst säga upp tjänsten genom att avanmäla dig via tydliga länkar i nyhetsbrevet.

Publicering på hemsidan

När Svensk sjuksköterskeförening publicerar innehåll på sin hemsida sker det med utgångspunkt med stöd av laglig grund för avtal, intresseavvägning eller i vissa fall samtycke.

I första hand köper vi in bilder där leverantören av tjänsten genom avtal garanterar att vi har rätt att använda bilden för publicering. För att publicering av namn och bild ska vara motiverad krävs att behovet av att visa föreningens verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har behov skydd för sina personuppgifter.

Inget kränkande material, bild eller text, får publiceras på hemsida. Om Svensk sjuksköterskeförening får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.

Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter mejla till info@swenurse.se eller ring 08-412 24 00.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.