Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i hälso- och sjukvård och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Ledarmöten

Lilas Ali

Lilas Ali

Ordförande sjuksköterskornas etiska råd
Lilas Ali, Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening och sakkunnig i statens medicin- etiska råd (Smer). leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.
lilas.ali@gu.se

Pernilla Pergert

Pernilla Pergert

Pernilla Pergert, leg sjuksköterska med specialistutbildning i barn- och ungdom, samt utbildning/kompetens inom barnonkologisk vård, Med dr., Docent, Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik, Uppsala universitet. Forskar om klinisk etik och interkulturell vård inom barncancervården. Boende i Stockholm.

Karin Herber

Karin Herber

Karin Herber, leg. sjuksköterska. Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård. Magisterexamen inom vårdvetenskap med en litteraturstudie om autonomi i livets slutskede. Omvårdnadsledare på ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) Södertälje sjukhus, Region Stockholm. Även verksam inom utbildning, handledning och vårdetik via Södertälje sjukhus FoUUi-enhet. Boende i Stockholm.

Britt-Marie Wälivaara

Britt-Marie Wälivaara

Britt-Marie Wälivaara, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad, fil. Dr. universitetslektor Luleå tekniska universitet. Avhandlingsarbetet handlar om vård i hemmet med fokus på användning av distansöverbryggande teknologi, möten och vårdande relationer. Studerar etiska aspekter vid digitala tjänster och teknologiska lösningar i vård och omsorg samt kliniskt etiskt stöd för vårdpersonal. Boende i Luleå.

Cecilia Lundmark

Cecilia Lundmark

Adjungerad ledamot

Cecilia Lundmark, leg. sjuksköterska, MSc och allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Cecilia arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Etiskt Forum med etisk vägledning till personalen och undervisar i etik. Boende i Göteborg.

Helle Klein

Helle Klein, foto: Göran Segeholm

Allmänhetens representant

Helle Klein, journalist, präst och debattör, Direktor på Sigtunastiftelsen, boende i Sigtuna.

Rådets sekreterare och kontakt

Inger Torpenberg, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.
inger.torpenberg@swenurse.se
Telefon: 08-412 24 12.

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen. En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Adjungerade till etiska rådet är en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

Kontakt

Birgitta Wedahl
Sakkunnig i internationella frågor och etik frågor
e-post:
birgitta.wedahl@swenurse.se
telefon:
08-412 24 22

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.