Vetenskapliga rådet

Svensk sjuksköterskeförening har utsett sju personer till det vetenskapliga rådet för åren 2021-2023. Rådet bistår föreningens styrelse med att företräda vetenskapliga frågor inom området omvårdnadsvetenskap.

Vi är stolta och glada över att presentera följande namnkunniga företrädare för svensk omvårdnadsforskning som medlemmar i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd.

Deltagarna presenteras i en rad korta filmer där de berättar om sin roll i rådet och de frågor de brinner för.


Helle Wijk, vetenskapliga rådet

Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs Universitet

Jag är professor i omvårdnad vid Göteborgs Universitet med inriktning mot vårdmiljö, samt vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Jag är även utbildad inom och har lång erfarenhet av förbättringskunskap och är en av initiativtagarna till den Nationella plattformen för förbättringskunskap (NPFK). Min undervisning och forskning fokuserar vårdmiljöns betydelse för patienters/boendes hälsa samt miljön som hinder och stöd för vårdens genomförande. Jag är forskningsledare för den tvärdisciplinära forskningsmiljön vid institutionen inom Vårdmiljöforskning och gästprofessor vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag är styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad, och ledamot i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och SveDem. Jag har tidigare varit ordförande för Svensk sjuksköterskeförenings kvalitetsråd och ledamot av styrelsen och är väl insatt i och delar föreningens målsättning och engagemang för utveckling av omvårdnad som kunskapsområde. Min målsättning som vetenskapligt råd inom team och förbättringskunskap är att medverka till implementeringen av kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap inom universitets utbildningar och forskning inom omvårdnad för att bidra till en god och säker vård genom hela vårdkedjan.

Anna Forsberg, vetenskapliga rådet

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Skånes universitetssjukhus

Jag är professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet samt Skånes Universitetssjukhus, VO Thoraxkirurgi och kärl. Jag är forskargruppschef för Vård i högteknologisk miljö som är inriktad på vårdande i teknikintensiva vårdmiljöer samt prehospital akutsjukvård. Min forskning är inriktad på donation och transplantation av solida organ samt vävnad i form av stamceller. Jag intresserar mig särskilt för self-management, adaption, lärande och livskvalitet efter organtransplantation samt vårdande i samband med donation av organ eller vävnad. Vidare fokuserar jag prehospital akutsjukvård med olika studier kring prehospitalt vårdande.

I mitt kliniska arbete vårdare jag personer som genomgått thoraxtransplantation eller högspecialiserad hjärtkirurgi. Jag har bland annat utvecklat en generisk organisationsmodell för implementering av personcentrerad vård inom högteknologiska vårdmiljöer vilket innefattar kontinuitetsdriven vård, standardiserade och individuella vårdplaner, pedagogiska samtal och omvårdnadsronder.

Internationellt är jag engagerad i European Society of Organ Transplantation (ESOT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och sektionen European Transplant and Allied Health Professionals (ETAHP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där jag är ordförande.

Jag har tidigare varit ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd och av styrelsen och har därmed god kännedom om föreningen och ett starkt engagemang för utveckling av omvårdnad som kunskapsområde. Min ambition är att som vetenskapligt råd inom högteknologiska vårdmiljöer bidra till nationell utveckling av en evidensbaserad och personcentrerad praktik samt i relation till beslutsfattare och allmänhet lyfta fram de specifika förutsättningar som finns inom denna typ av vårdmiljö.

Henrika Jormfeldt, vetenskapliga rådet

Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad

Jag är professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och studierektor för den tvärdisciplinära forskarutbildningen Hälsa och livsstil vid akademin för Hälsa och välfärd. Min forskning är inriktad på hälsofrämjande omvårdnad och interventioner för ökad kroppslig hälsa i psykiatrisk vård samt djur- och naturunderstödda insatser för personer med varaktig psykisk ohälsa.

Jag är ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har tidigare varit ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings redaktionsråd råd vilket givit god kännedom om svensk sjuksköterskeförening och inspirerat till ett starkt engagemang för utveckling av omvårdnad som kunskapsområde särskilt inom området psykisk hälsa. Min ambition är att som vetenskapligt råd bidra till nationell utveckling och samordning av omvårdnadsinsatser för ökad psykisk hälsa i utsatta grupper samt utökad forskning kring och användning av holistiska, personcentrerade och återhämtnings fokuserade omvårdnadsinsatser för personer med varaktig psykisk ohälsa.

Anna Ehrenberg, vetenskapliga rådet

Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna

Jag är professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och forskningsledare för en tvärdisciplinär forskningsmiljö inom Hälsa och välfärd. Min forskning är inriktad på implementering av evidensbaserad kunskap, hälsoinformatik och patientsäkerhet och fokuserar på användning av kunskap och kliniska beslut i omvårdnadsarbetet och hur omvårdnad kan stödjas med digital teknik. Jag är en av forskarna bakom VIPS-modellen för dokumentation av omvårdnad i patientjournaler. Jag är engagerad i utveckling av standardiserad klinisk information inom omvårdnad, som en förutsättning för att kunna beskriva omvårdnadens bidrag till en god patientvård. En systematisk och enhetligt strukturerad beskrivning av omvårdnad krävs för att kunna värdera, utveckla, undervisa, forska om och finansiera omvårdnad.

Jag har tidigare varit ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd och av styrelsen och har därmed god kännedom om föreningen och ett starkt engagemang för utveckling av omvårdnad som kunskapsområde. Min ambition är att som vetenskapligt råd inom e-hälsa bidra till nationell utveckling av standardiserad terminologi för omvårdnad och ökad användning av och forskning om hur digitalisering kan bidra till säkrare, mer evidensbaserad och personcentrerad vård.

Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Högskolan Dalarna

Jag är professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Högskolan Dalarna. Min kliniska bakgrund är som barnsjuksköterska, verksam inom neonatalvården. Min forskning är inriktad på studier kring implementering och kunskapsanvändning inom hälso- och sjukvård och jag leder forskningscentrumet Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS) vid högskolan. Jag har också under de senaste åren varit gästprofessor vid Göteborgs universitet och där jobbat med GPCC för forskning på implementering av personcentrerad vård. Jag har fram till 2020 också på halvtid fungerat som forskningschef i Region Dalarna.

Jag är främst engagerad i studier där vi utvecklar och utvärderar strategier för att stödja implementering av evidensbaserad vård och samtidigt försöker förstå oss på de faktorer som påverkar den typen av förändringsprocesser. Har också deltagit i den nationella LUST-studien och där fokuserat på sjuksköterskors användning av forskningsresultat och förhållningssätt till evidensbaserad vård. Jag har verkat som vetenskapligt råd i Svensk sjuksköterskeförening under de senaste åren och försöker där bidra med mina erfarenheter av forskning, undervisning och ledningsarbete i en region.

Joakim Öhlén , professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet

Jag har disputerat i vårdpedagogik, är professor i omvårdnad och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC. Jag är kombinationsanställd som sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och är där verksam vid Palliativt centrum. Tidigare var jag Ersta diakonis professur i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm (nuvarande Marie Cederschiöld högskola). Jag har länge arbetat med undervisning, haft ledningsuppdrag för utbildningar och är utnämnd till excellent lärare. Jag ingår i redaktörsgruppen till bokverket Omvårdnadens grunder (Studentlitteratur, tredje upplagan 2019). För International Philosophy of Nursing Society (IPONS) har jag uppdrag i styrelsen.

Forskningen handlar om palliativ vård och personcentrerad vård och jag leder forskargruppen om palliativ vård där forskningsprogrammet fokuserar implementering av palliativ vård för kunskapsutveckling som bidrar till jämlik och hälsofrämjande palliativ vård. Särskilda intressen rör frågor om personcentrerad kommunikation och stöd till närstående. Hur olika kunskapsformer kan komplettera varandra och krävs för att utveckla omvårdnad är ett särskilt intresse – t.ex. erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad, liksom från etik och filosofi. Även hur omvårdnad spänner från allmänmänskliga till flerprofessionella, och för sjuksköterskor omvårdnadsspecifika, kompetenser.

Jag har även tidigare varit ledamot i SSF:s vetenskapliga råd, haft flera uppdrag för föreningen och har starkt engagemang för professionen och utveckling av omvårdnad. Min ambition som vetenskapligt råd är att särskilt bidra till utveckling av personcentrerad vård och jämlik vård i livets sista skeden.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.