Organisation

Vi har kraften. Vi har kunskapen. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas ideella, oberoende professionsförening. Vi är en politiskt och fackligt obunden förening. Vårt uppdrag är att leda, utveckla och nyttiggöra vårt kunskapsområde omvårdnad, det gör vi genom att arbeta med och utifrån fyra grundpelare – forskning, etik, utbildning och kvalitet.

Så företräder vi våra medlemmar

För att utöva vår verksamhet och leva upp till våra åtaganden har vi en organisation som består av föreningsstämma, styrelse, sektioner och nätverk samt ett antal råd som bistår styrelsen i olika omvårdnadsrelaterade frågor. Den dagliga verksamheten leds av vårt kansli som består av sakkunniga legitimerade sjuksköterskor inom omvårdnadsfrågor samt av en administrativ stab.

Föreningsstämman är Svensk sjuksköterskeförenings högsta beslutande organ och består av ledamöter och suppleanter utsedda och valda av våra sektioner samt av övriga medlemmar.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete. Ledamöterna har olika funktioner i styrelsen och är verksamma inom olika områden.

Våra sektioner och nätverk består av sjuksköterskor som arbetar inom särskilda områden. I dag är ett 50-tal sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans utvecklar vi professionen.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.