Kunskapsområdet omvårdnad

Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde. Omvårdnad är ett kunskaps- och vetenskapligt område som berör flera professioner och yrken i det patientnära arbetet. Det yttersta ansvaret för omvårdnad innehas av sjuksköterskor. Det är avgörande att sjuksköterskor inte ersätts med andra yrkesgrupper, detta medför en sämre hälso- och sjukvård inom region och kommun. Målet för omvårdnaden är att personen som vårdas ska uppleva hälsa, vara oberoende och självständig i så stor utsträckning som möjligt.

Omvårdnad räddar liv, lindrar lidande och ger bättre hälsa

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för förutsättningarna att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns tydliga samband mellan uteblivna omvårdnadsåtgärder och högre dödlighet samt fler vårdrelaterade skador.

Rätt kompetens för en säker vård

Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär kvalificerade bedömningar, tolkning av omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Otillräcklig omvårdnadskompetens till följd av för få sjuksköterskor är allvarlig och hotar patientsäkerheten.

På patientens villkor

All omvårdnad sker på personnivå. Patienten och närstående ska vara delaktiga, bemötas med empati, känna trygghet och respekt. Omvårdnad på patientens villkor strävar efter att bibehålla integritet, värdighet och vilar på ett gott bemötande. Sjuksköterskan behöver beakta patientens perspektiv, lyssna till patientens röst och agera aktivt för att jämna ut maktobalansen i vårdrelationen.

Patient och närstående har rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet, omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.