Forskning & utveckling

Svensk sjuksköterskeförening stärker forskning och utveckling inom omvårdnad samt stödjer implementering av forskningsresultat i den dagliga vården. Föreningen uttalar sig i viktiga omvårdnadsfrågor, medverkar till utvecklingen av ett gemensamt språk och är sakkunnig i vetenskapliga frågor.

I hälso- och sjukvården omfattar omvårdnadsinsatserna mer än 50 procent av verksamheten. Omvårdnadsforskningen syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl personer som deras närstående. Forskning inom omvårdnad lyfter fram personer och närståendes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. För att forskningsresultat ska möta personers och närståendes behov behöver forskningsfrågor och problem växa fram ur den kliniska verksamheten. Om omvårdnad ska kunna beskrivas och dokumenteras, och därmed även kunna utvärderas, behöver professionen sträva efter enhetliga terminologier och ett fackspråk samt att bidra till att beskriva centrala begrepp inom omvårdnad.

Omvårdnad har stor, och ibland livsavgörande betydelse, för att tillgodose personers fundamentala behov. Det finns behov att klargöra hur omvårdnaden tillfredsställer fundamentala behov och vilka omvårdnadsåtgärder som visar bästa resultat och därmed bör prioriteras.

När forskningsresultat inom omvårdnad efterfrågas och används kommer resultaten till nytta för personer med ohälsa och närstående i den dagliga vården. Trots detta är det svårt att implementera nya forskningsresultat. En viktig faktor för att implementering av forskningsresultat ska lyckas är ledarskapet. En stödjande organisation och en gynnsam kultur påverkar också implementeringsprocessen. Det krävs en nära koppling mellan den dagliga vården och forskning inom omvårdnad och det är angeläget att bygga ut stödstrukturer för detta. Tillgången på kliniska lektorat och kliniska professorer är delar av dessa strukturer som kommer att ha en avgörande betydelse för omvårdnadsforskningens utveckling och inriktning.

Anslag till forskningsprojekt inom omvårdnad är oftast mycket små om man jämför med andra forskningsområden. Genom att satsa mer på omvårdnadsforskning kan vården utvecklas, vårdskador förebyggas och ojämlikhet minskas. Betydelsefulla faktorer för att tilldelas forskningsanslag är internationell förankring och starka forskningsmiljöer. Svensk sjuksköterskeförening behöver ställa krav på och agera strategiskt för att främja forskning och utveckling inom vård och omsorg.
En ökad samverkan på den nordiska och europeiska arenan kan bidra till förbättrade förutsättningar för stora forskningsanslag och gemensamma forskningsprojekt.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omvårdnadsforskningens möjligheter att möta morgondagens samhällsutmaningar underlag till regeringens forskningsproposition 2016-2020.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2020-06-12 10.19

Kontakt

Alexandra Eilegård Wallin
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
alexandra.eilegard.wallin@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.