Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa inkluderar personer med psykisk sjukdom och/eller allvarlig psykisk störning, samt personer med psykiska besvär som på ett eller annat sätt påverkar dagligt liv och välbefinnande.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har ökad risk att utveckla sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Bidragande orsaker är till stor del ohälsosamma levnadsvanor som rökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor.

I riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder har åtgärder riktade mot personer med psykisk ohälsa hög prioritering. Insatser riktade mot fysisk ohälsa för dessa personer kan medföra stora hälsomässiga vinster för den enskilda personen men också ekonomiska vinster för samhället i stort.

Tobaksbruk
Hälsovinsterna för personer som kan sluta med sitt tobaksbruk är stora. Bland personer med psykisk ohälsa finns högre andel rökare jämfört med övriga befolkningen. Risken att drabbas av fysisk ohälsa/sjukdom ökar.

Mer om risker med tobaksbruk

Riskbruk alkohol
Förutom ökad risk för fysiska sjukdomar kan även ett riskbruk av alkohol leda till psykisk ohälsa. Tillstånd som ångest och depression försämras vid alkoholintag, vilket kan förklaras genom att alkoholen förstärker den känsla personen upplever. Riskbruk av alkohol kan bidra till att utlösa depressionstillstånd. Det är därför viktigt att ställa frågor om alkoholbruk vid utredning av bakomliggande orsaker till depression.

För mer information se Alkohol.

Fysisk inaktivitet
Fysisk aktivitet har effekt vid lindrig till måttlig depression. En daglig promenad på 30 minuter kan ha samma effekt som antidepressiv medicinering. Även vid sömnsvårigheter, stress, ångest och schizofreni har fysisk aktivitet en positiv effekt på den psykiska hälsan.

För mer information se Fysisk aktivitet.

Matvanor
Att äta sunt och hälsosamt spelar stor roll för kroppen. För en person med psykisk ohälsa kan det ibland vara svårt att få till en hälsosam och näringsriktig kost. Risken att drabbas av fysisk ohälsa på grund av de ohälsosamma matvanorna ökar.

För mer information se Matvanor.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.