Årets stipendium 2021

Stipendium utdelades maj 2022

Årets diabetessjuksköterska: Anna Lindholm-Olinder

Anna, som är specialistsjuksköterska i diabetesvård och docent, har gjort väldigt mycket(jättemycket) för barndiabetesvården både kliniskt, vetenskapligt och dessutom initierat ochgenomfört ett stort antal diabetesläger samt andra aktiviteter vid sidan om sitt ordinariearbete.Anna har sedan 1989 arbetat på Södersjukhuset, Diabetesmottagningen barn och ungdomar.Hon disputerade år 2010 och blev Docent år 2020. Hon är och har varit huvudhandledare förfyra doktorander samt bihandledare för ett antal doktorander. Därtill har hon erhållit externaforskningsanslag i miljonklassen.På den internationella arenan är hon aktiv inom ISPAD där hon medverkat i utarbetande av internationella guidelines inom barn och diabetesvård. Utbildning av diabetessjuksköterskor har Anna drivit under alla år. Hon var en viktig initiativtagare till att starta specialistsjuksköterskeutbildning för diabetessjuksköterska vid Uppsala universitet.Listan kan göras lång på vad Anna har åstadkommit för barn och ungdomar med diabetes.Det viktigaste är än dock alla rosor i form av brev och kort hon har fått från sina patienter. På hennes arbetsplats finns dessa kort och brev uppsatta.

Årets Kvalitetsförbättrare Annica Magnusson

Annica har med stort mod tagit sig an uppgiften att förbättra diabetesvården i Åkersberga. Annica har jobbat i många år med att etablera dialog och samarbete med primärvård och diabetesmottagningen, där mångfald och meningsutbyte varit ledstjärnor. Annica har alltid visat nyfikenhet, engagemangoch intresse och har arbetat imånga år med oavbruten ambition att utveckla diabetesvården,hjälpa och stödja sina kolleger med att öka kompetens

Årets vetenskapliga poster Janina Yin

Sexual health in diabetes care is a hot topic: An interview study: Motivering:Postern är välskriven och ämnet är viktigt men som inte diskuteras så ofta som en del av omvårdnaden inom diabetes.Forskningsprocessen är strukturerad och logiskt uppbyggd samt att kunskapsluckan är väl beskriven. Det finns en tydlig bakgrund och syfte samt en bra beskrivning av metod och resultat som avslutas med kliniska implikationer. Dessa synliggör betydelsen av ämnet inom omvårdnad vid diabetes och inte minst för patientperspektivet och delaktigheten.

 

Publiceringsdatum: