Stipendiater 2019

OMVÅRDNADSSTIPENDIUM
Shadan Vesterback, Attundahälsan, Sollentuna
"Förebyggande arbete för att öka fysisk aktivitet hos personer med diabetes och svårigheter att uppnå god glukoskontroll"
Motivering:
Shadan Vesterback har på ett systematiskt sätt arbetat för att alla yrkeskategorier på enheten ska identifiera riskpatienter med högt HbA1c, förbättra dokumentation av fysisk aktivitet och i större utsträckning samtala med patienterna om livsstilsförändring. Detta systematiska arbete har implementerats i verksamheten vilket tydliggjort samt förbättrat enhetens resultat på nämnda parametrar.

PEDAGOGIKSTIPENDIUM
Vesna Lukic, Vårdcentralen Tåbelund
"Gruppbaserad utbildning i samband med fysisk aktivitet"
Motivering:
Typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och en av de främsta icke-farmakologiska behandlingarna är fysisk aktivitet. Stipendiaten har på ett kreativt sätt planerat att i en studie jämföra olika modeller för att öka fysisk aktivitet. Projektet är angeläget för att identifiera personcentrerade metoder för att främja fysisk aktivitet

POSTERSTIPENDIUM-Vetenskapligt arbete:
Karin Johansson, Uppsala & Katarzyna Bonetti, Västerås
"Upplevelsen av livskvalité vid diabetesrelaterade sår- en litteraturöversikt"
Motivering:Diabetesrelaterade sår är en besvärlig komplikation som leder till mycket lidande och påverkar vardagslivet. Det är därför av största vikt att som diabetessjuksköterska vara medveten om hur personer med diabetesrelaterade sår bedömer sin livskvalité vilket Karin Johansson, Uppsala & Katarzyna Bonetti har beskrivit på ett strukturerat sätt i en litteraturöversikt som presenterats i en vetenskaplig poster.

POSTERSTIPENDIUM- Förbättringsarbete
Sofia Olsson, Brahehälsan- Löberöd
"Identifiera kvinnor med högre risk att utveckla typ 2 diabetes"
Motivering: Kvinnor som under graviditet utvecklar graviditetsdiabetes har en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes senare i livet. Det finns för närvarande inga riktlinjer för hur dessa kvinnor ska identifieras. Sofia Olson har på ett genialt, men samtidigt strukturerat sätt etablerat kontakter och utarbetat ett arbetssätt för att identifiera dessa kvinnor efter förlossningen.

FOTVÅRDSSTIPENDIUM
Kaija Seijboldt , Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm
"En utbildningsinsats gällande fotvård inom diabetesvården"
Motivering:För personer med diabetes är det av avgörande betydelse att få sina fötter undersökta regelbundet. Ansökan beskriver på ett tydligt sätt genomförandet av en strukturerad utbildning i fotstatus till distriktssjuksköterskor/ diabetessjuksköterskor.

ÅRETS KVALITETSFÖRBÄTTRARE
Ebba Linder, NDR
Motivering:Patientens egen syn på hur det är att leva med diabetes är ett område där det saknas kunskap. Diabetesenkäten, en så kallad patientrapporterat utfallsmått är ett vetenskapligt framtaget formulär avsedd att användas såväl i det enskilda patientmöte som för att beskriva på nationell nivå hur det är att leva med den livslånga sjukdomen diabetes. Ebba Linder har med sitt stora engagemang för personer med diabetes på ett systematiskt sätt påbörjat implementering av patient rapporterat utfallsmått i diabetesvården

Senast publicerad: