Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening beviljades 550 000 kronor i statsbidrag för år 2023 för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

År 2023 hade Svensk sjuksköterskeförening åter ett samarbete med Riksföreningen för skolsköterskor som fokuserade på att fortsatt implementera det sedan tidigare framtagna materialet- Hälsofrämjande arbete, tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor och utvärdera användbarheten av materialet.

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: