Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har beviljats 2 miljoner kronor i statsbidrag för år 2021 för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Under året ska föreningen arbetat med två delprojekt:

1) Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa samt klimat

Aktiviteter:
A) Digitala seminarier för sjuksköterskor om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga långvariga sjukdomstillstånd. Fokus på fördjupningsavsnitt med de fyra levnadsvanorna – tobak, alkohol, bra mat, övervikt och motion.

B) Sprida och diskutera klimat och ohälsa genom digitala seminarier och broschyren ett ändrat klimat ger ohälsa

C) Delta i utbildningsinsats i samarbete med övriga professionsföreningar och öriga aktörer. Målet är att ta fram en digital utbildning om levnadsvanors betydelse för cancerprevention som riktar sig till primärvården.


2) Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor.

Delprojektet genomförs i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor.
-Implementera det material som togs fram 2020 i projektet
-Verka för en mer jämlik hälsa genom förbättrade levnadsvanor för utsatta grupper
-Ge skolsköterskor stöd i arbetet kring levnadsvanor.

Aktiviteter:

A) Uppföljning av implementeringsgrad av producerat material år 2020 och identifiera förbättringsområden och komplettera materialet.

B) Broschyren och informationsbladen till vårdnadshavare som togs fram år 2020 översätts till fem språk.

C) Digitalt material för skolsköterskor att använda vid hälsoundervisning om levnadsvanor i grupp och enskilt som togs fram 2020 kommer att kompletteras och anpassas för olika målgrupper.

D) Implementering - Presentation av framtaget material på Skolsköterskekongress och i Riksföreningen för skolsköterskors medlemstidning Skolhälsan.

E) Skriva om levnadsvanor till metodstod.se,

F) Interprofessionell aktivitet:
En webbaserad informationsinsats med fokus på att förmedla kunskap om hälsosamma matvanor i det individuella mötet med elever. Samarbete med Dietisternas riksförbund, fysioterapeuterna Generation Pep, Transkulturellt Centrum och Cancerfonden.

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
balans i livet klar för webb.pdf Pdf, 469.7 kB. 469.7 kB 2021-01-14 10.49
Bra levnadsvanor för barn och unga - för webb.pdf Pdf, 673 kB. 673 kB 2021-01-14 10.49
fysisk aktivitet klar för webb.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2021-01-14 10.49
Levnadsvanor - bakgrundstext till skolsköterskor.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-01-14 10.49
Levnadsvanor skapaad av Riksföreningen för skolsköterskor december 2020.pptx Powerpoint, 8.9 MB. 8.9 MB 2021-01-14 10.49
sund mat klar för webb.pdf Pdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2021-01-14 10.49
sömn klar för webb.pdf Pdf, 237.9 kB. 237.9 kB 2021-01-14 10.49
Visuellt stöd-sammanfogad.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-14 10.49
övervikt klar för webb.pdf Pdf, 63.5 kB. 63.5 kB 2021-01-14 10.49

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: