Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Det finns engagemang och vilja att vara med och påverka

En av de mest effektiva strategier för att skapa god vård och omvårdnad är samordning av resurser och hälso- och sjukvårdsinsatser, även utanför organisationsgränserna. Nya medel för Regionerna riskerar att hamna i ineffektiva system. Det är svårt att se hur budgettillskott från proportionen ska lyckas att åstadkomma någon större effekt. Det är oroande att vi inte kan tyda reella satsningar för en välfungerande primärvård, trots den sena omställningen för nära vård, som påverkar hela hälso- och sjukvården. Samordning av insatser och resurser riskerar att utebli.

Jag har träffat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer inom operation, anestesi och intensivvård under gångna veckan. Glädjande nog anordnas årlig kongress inom anestesi och intensivvård sedan några år tillsammans med specialistföreningar för läkare och för sjuksköterskor. Detta ger en känsla av samhörighet, ökad förståelse för varandra och ett gott teamarbete. Även om situationen i hälso- och sjukvården skuggas av köer, underskott och kompetensbrist är det med stor entusiasm som flera berättar om pågående förbättringsarbeten som implementering av curriculum, kompetensstegar, karriärmodeller och omvårdnadsforskning. Introduktion av nyexaminerade sjuksköterskor i yrket är extremt viktigt för kvarstannandet, vilket bekräftas av svensk forskning. Det är tack vare sjuksköterskor i den patientnära vården, i den kliniska forskningen och utbildningen av blivande kollegor som vi skapar hållbarhet och tar emot och stödjer varandra i professionen och i yrket.

Regeringen har nyligen presenterat budgetpropositionen 2024 som innehåller tillskott av flera miljarder till hälso- och sjukvården. Regionerna förväntas med hjälp av nya medel korta vårdköer och öka antalet vårdplatser. Utmaningen är brist på sjuksköterskor. Regioner har svårt att attrahera, utveckla och behålla sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Redan idag finns ekonomisk kris som gör att kompetensbevarande aktiviteter som tex fortbildning bortprioriteras för flera legitimerade professioner. Samtidigt saknas i budget reell satsning för utbildning och forskning som krävs för kompetensförsörjning. Utöver detta föreslår regeringen dubblering av satsningar för cancervård, kvinnors hälsa och att främja psykisk hälsa, områden som verkligen behövs.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar