Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Handbok för politiker - åtgärder för att öka resurser för lärande

Ett förslag på åtgärd för att minska bristen på sjuksköterskor från politiker och beslutsfattare är att öka antalet utbildningsplatser och antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få till detta behövs nationella satsningar för universitet/högskola och i verksamhet. Parallellt med detta är det viktigt att arbeta med långsiktiga förbättringar i vården så att flera sjuksköterskor väljer att stanna och handleda nya kollegor.

Den strategiska riktningen för Sverige i linje med WHO är att alla examinerade sjuksköterskor ska ha erhållit de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att möta behovet av nationellt prioriterade hälsorelaterade insatser. Antalet examinerade sjuksköterskor per år ska stämma överens med, eller gärna överträffa, hälso- och sjukvårdens efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor. Detta är ett högt mål och vi måste arbeta tillsammans för att nå detta.

Prioriterade områden för sjuksköterskors utbildningen handlar om insatser för att skapa en kvalitetsgranskad högskolemässig lärandemiljö för verksamhetsförlagd utbildning.
En lärandemiljö där handledande sjuksköterskor ska ha lägst kandidat- respektive magister/masterexamen i omvårdnad, samt adekvat handledarutbildning för att handleda studenter på grund- och avancerad nivå. Huvudhandledare/adjungerad klinisk adjunkt, (AKA), ska ha avsatt tid för sitt huvudhandledaruppdrag, specificerat i procent av sin sjuksköterskeanställning. Det behövs även satsningar på förenade anställningar för att säkra utvecklingen av omvårdnad och vårdens kvalitet. Avsaknad av förenade anställningar kan bidra till att den goda kvalitén på sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningen äventyras.

Svensk sjuksköterskeförening har i ”Handbok för politiker” översatt WHO:s globala strategi för sjuksköterskor, 2021–2025. I linje med WHO har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram de politiska åtgärder som behöver vidtas i Sverige:

  • Utöka regleringsbrevet till de lärosäten som i dag ansvarar för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, KUSSK, att ansvara för kompletterande kurser för kandidatexamen.
  • Inför nationella VFU-överenskommelser med övergripande kvalitetskrav och nationellt finansieringssystem.

  • Kravställ att VFU-avtal mellan lärosäte och mottagande verksamhet specificerar hur många sjuksköterskor som ska genomgå handledarutbildning, kandidatexamen samt magister/masterexamen varje år.

  • Öronmärk studentersättningen för att inrätta anställningar för huvudhandledare/AKA.

  • Öka det fasta forskningsanslaget till universitet och högskolor och tilldela anslaget i relation till utbildningsuppdraget.

Svensk sjuksköterskeförening fortsätter att sprida Handboken till politiker och arbetar för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen samt att behålla hög kvalité.
Detta är möjligt med hjälp av föreningens medlemmar. Vi blir starkare ju fler vi är. Hoppas att din kollega också väljer att bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Läs mer om Svensk sjuksköterskeförening, Handbok för politiker, WHO:s globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar