Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

En handbok till politikerna -att rekrytera och behålla sjuksköterskor

Sjuksköterskor möter människor i många olika miljöer i samhället, från födsel till död. Sjuksköterskor utför säker och effektiv hälso- och sjukvård och god omvårdnad av högsta kvalitet. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, kan världen aldrig uppnå WHO:s globala mål; jämlik hälsa och välmående för alla, utan sjuksköterskor. Det behövs fler sjuksköterskor, men det är minst lika viktigt att utveckla och behålla de sjuksköterskor som redan finns. Sjuksköterskor behöver möjligheter till specialisering, fortbildning, forskning och ökat inflytande och mandat via ledarskap.

WHO har sedan 2020 tagit fram flera rapporter som belyser att bristen på sjuksköterskor och konsekvenser för befolkningen är komplex världen över. Strategiska satsningar med en långsiktig nationell plan behöver skapas. Svensk sjuksköterskeförening har i; Handbok för politiker översatt WHO globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025 och tagit fram de politiska åtgärder som behöver vidtas i Sverige för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Områden där det behövs kraftfulla åtgärder i Sverige är:

Ledarskap: vi behöver kontinuerligt kunna utveckla nästa generations ledare för omvårdnad, där sjuksköterskor måste ges inflytande. Svensk hälso-och sjukvård saknar ofta en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. För att kunna implementera WHO:s prioriterade områden krävs en omfattande förändringsprocess där sjuksköterskor behöver vara med och leda dialogen med beslutsfattande. Antalet sjuksköterskor på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården och på akademiska befattningar behöver öka.

Tjänsteleverans: för en god och säker omvårdnad krävs fortsatt arbete att utveckla och implementera evidensbaserade riktlinjer för omvårdnad, att systematisk samla och lagra omvårdnadsdata och omvårdnadsinsatser, inkludera sjuksköterskor i nationell och regional kunskapsstyrning samt införa avancerade funktioner för sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor ska ges möjlighet att arbeta utifrån utbildningsnivån, kompetens och erfarenhet.

Utbildning: Antalet examinerade sjuksköterskors skall årligen överstämma med hälso- och sjukvårdens efterfrågan om legitimerade sjuksköterskor. Alla examinerade sjuksköterskor ska ges möjlighet att erhålla de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att möta behovet av nationellt prioriterade hälsorelaterade insatser. För att nå detta krävs att utbildningen håller hög kvalité och att verksamheterna erbjuder högskolemässig lärandemiljö för verksamhetsförlagd utbildning med handelning/mentorskap. En nationell VFU överenskommelse med övergripande kvalitetskrav och finansieringssystem är några åtgärder för att nå målet.

Handbok för politiker -Implementering av WHO:s globala strategi för sjuksköterskor i Europa 2021–2025. Svensk sjuksköterskeförening sprider skriften till bl.a. politiker, myndigheter och beslutsfattare och bjuder in till dialog om våra föreslagna åtgärder. Håll utkik på handboken och var med och påverka.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar