Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd välkomnar Statens medicin- etiska råds (SMER)rapport -vård av personer utan permanent uppehållstillstånd- etiska aspekter på vård som kräver eftervård 2020:6

I rapporten redovisas den utredning av rättsläget som SMER genomfört och slutsatsen att det saknas stöd i gällande rätt för att på förhand utesluta vissa behandlingar för personer utan permanent uppehållstillstånd.
SMER slår fast att det lika människovärdet och behovet av vård är styrande prioriteringsprinciper inom svensk hälso- och sjukvård. Dessa principer bör gälla för all vård som erbjuds i Sverige utan diskriminering.

Organtransplantation och andra vårdinsatser som kräver tillgång till eftervård ryms inom begreppet vård som inte kan anstå i de fall utebliven eller fördröjd behandling bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten, såsom fara för patientens liv.

SMER menar att det finns skäl till att inte väga in förutsättningar, som exempelvis om personens framtida migrationsrättsliga status är oklart i ett beslut som kräver eftervård, detta är mycket svårt att bedöma. Sådana bedömningar kommer inte att kunna leva upp till rimliga krav på patientsäkerhet när det ligger till grund för beslut om liv och död. Beslut i ett sådant läge bör fattas till fördel för patienten.

SMER rekommenderar att:
- regionerna får utökad utbildning i gällande rätt på området,
- en vägledning tas fram till professionerna samt att
- lämpliga myndigheter får i uppdrag att ta fram mer kunskap om vilket/ vilka vårdbehov som finns i gruppen av personer som saknar permanent uppehållstillstånd.

Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd välkomnar SMERs rekommendationer som kan främja en mer jämlik vård och hälsa samt ger vårdprofessionerna ett tydligare underlag i sina beslut.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Lilas Ali
Ledamot
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse och sakkunnig i Smer

Marit Silén
Ordförande
Sjuksköterskornas etiska råd och ledamot Svensk sjuksköterskeförenings styrelse

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar