Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Avancerad specialistsjuksköterska
-Ett nytt yrke-för en effektivare sjukvård

Internationellt har det funnits avancerade specialistsjuksköterskor (APN) sedan 1965. Det är hög tid att satsa på avancerade specialistsjuksköterskor för en säkrare och effektivare sjukvård i Sverige. Den 5 september träffade Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Vårdförbundet sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och utbildningsminister Mats Persson. Vår förhoppning är att skapa en nationellt reglerad utbildning till avancerad specialistsjuksköterska som leder till skyddad yrkestitel.

Förändringstakten inom svensk hälso- och sjukvård är hög och medborgarnas krav på tillgänglighet, kontinuitet, snabba bedömningar och behandlingar ökar. För ett säkert och kostnadseffektiv vård behöver resurser nyttjas optimalt och behandling ges på rätt vårdnivå. Omställningen till god och nära vård syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patienternas behov och förutsättningar.

Antal friska personer som når hög ålder ökar. Men det finns en stor grupp människor som lever med långvariga sjukdomar och komplexa, multisjuka tillstånd som kräver kontinuerlig behandling och uppföljning. Många äldre är i behov av avancerade behandlingar i hemmet vilket ökar kravet på kvalificerad omvårdnad.

Forskning visar att avancerade specialistsjuksköterskor bidrag till en förbättrad helhetssyn och kommunikation mellan vårdgivare, minskat antal återinläggningar till sjukhus och minskat antalet dödsfall. I äldrevården har funktionen haft positiv påverkan på patientens hälsosituation och livskvalitet, ökat möjligheten att bemöta patientens personliga mål och ökat familjens tillfredsställelse med vården. En avancerad specialistsjuksköterska behövs också inom den högspecialiserade vården. Avancerade specialistsjuksköterskor står för specialistkunskap, kontinuitet och helhetssyn för patienten, en ökad trygghet för hela teamet för en säker vård. APN driver omvårdnadutveckling, handleder och undervisar kollegor och studenter.

Under de sista fyra åren har Svensk sjuksköterskeförening utfört ett intensivt påverkansarbete tillsammans med Vårdförbundet, där vi träffat politiker och makthavare på alla nivåer, myndigheter och arbetsgivare för att beskriva den avancerade sjuksköterskans kompetens och det nya yrket kan tillföra för svensk hälso- och sjukvård.

Tillsammans lanserar vi nu en ny broschyr; Avancerad specialistsjuksköterska-ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård för att beskriva funktionen ytterligare och tydliggöra utbildningsvägen för en avancerad specialistsjuksköterska. Broschyren innehåller fem fiktiva fall som tydliggör skillnaden mellan en specialistsjuksköterska och en avancerad specialistsjuksköterska samt vilken nytta funktionen har för patient, närstående och svensk hälso-och sjukvård; Avancerad specialistsjuksköterska - Ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se) Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar