Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Sjuksköterskeprogrammet under lupp igen!

Grundutbildning för sjuksköterskor i Sverige är i förändring. Denna gång handlar det om antalet verksamhetsförlagda timmar på sjuksköterskeprogrammet. Svensk sjuksköterskeförening förstår att Europaparlamentets krav på efterlevnad av antal verksamhetsförlagda timmar skapar stor oro och mycket arbete på många högskolor.

Bakgrunden är en ändring i högskoleförordningen som trädde i kraft den 24 feb 2023 och som gäller sjuksköterskeprogrammen i EU:s direktiv om yrkeskvalifikationer Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.. De fem medicinska universiteten har lämnat in en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Universitetskanslersämbetet. Samtliga högskolor som har sjuksköterskeutbildning ställer sig bakom skrivelsen. Kritiken som framförs handlar om att det är allt för kort tid att planera och anpassa utbildningen efter kraven från EU och Yrkeskvalifikationsdirektivet. Dessutom behövs ett förtydligande om vad som kan räknas som klinisk utbildning. Därutöver har professorsnätverket lämnat in en skrivelse som lyfter vikten av att anpassningen inte får innebära avkall på den akademiska kvaliteten i svensk utbildning.

Svensk sjuksköterskeutbildning håller hög kvalitet. Det finns ingen kritik mot innehåll i utbildningen, bara fördelningen av andelen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och hur timmar ska beräknas. EU räknar inte högskolepoäng utan i stället är det antal timmar som ska beskrivas. Universitetskanslersämbetets nyligen genomförda tematiska utvärdering gav ingen kritik om andelen VFU.

Förordningen innebär att högskolorna behöver utarbeta en ny utbildningsplan och nya kursplaner, vilket tar energi och resurser från undervisningen. Redan idag är det svårt att få tillräckligt många VFU-platser och nu kommer det behövas ännu fler. Flera VFU-platser innebär också att fler sjuksköterskor med rätt kompetens behövs för handledning.

I EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv räknas inte simuleringsutbildning som verksamhetsförlagd utbildning. I Sverige ser högskolorna som självklarhet att simulering räknas in VFU. Direktivet speglar hur varierad nivå det är på utbildningen i Europa. Om i stort sett alla högskolor nu ska göra nya utbildningsplaner kommer det få konsekvenser för antalet sjuksköterskor som utbildas. Utökningen av VFU kan innebära svårigheter att säkerställa kvalitet och måluppfyllelsen av de teoretiska och kliniska målen med utbildningen.

Svensk sjuksköterskeförening följer noggrant situationen och har dialog med högskolorna och andra nationella aktörer i frågan.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar