Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Ett ändrat klimat påverkar hälsa

Dialog om sjuksköterskan och specialistsjuksköterskans framtid och utveckling är i full gång. Flera sektioner och nätverk har haft framtid som tema på studiedagar och omvårdnadskongresser. Vi har flera framtida utmaningar, men vi har också stora möjligheter att ta plats med vår professionskunskap i nya vårdformer och förutsättningar.

En av de största framtida utmaningarna för hälso- och sjukvården är allvarliga förändringarna i klimatet. Ökade temperaturer, luftföroreningar, färskvattenanvändning, migration, förlust av biologisk mångfald och markförstöring innebär stora risker för befolkningens hälsa. Klimatförändringar utgör det enskilt största hotet mot den globala utvecklingen och påverkar människors hälsa. De mest utsatta är små barn, äldre människor, personer med långvariga sjukdomar och funktionshindrade personer. Förändringarna kan leda till tex. nya vektorburna sjukdomar och extrema väderhändelser som ofta medför personskador, ekonomiska förluster och kan leda till psykisk ohälsa. Klimatfrågan ställer krav på åtgärder som både bidrar till att minska klimatförändringarna och som förbereder befolkningen på klimatförändringarnas konsekvenser. I detta arbeta har sjuksköterskans kunskap stor betydelse.

Sjuksköterskor är utbildade i en holistisk medvetenhet där vi i vårdrelationen tar hänsyn till personens biologi, resurser, livsstil och miljö. Vi behöver analysera hur hälsa är kopplat till klimat och personen och ha med oss detta i patientmötet. Sjuksköterskor arbetar med att förebygga ohälsa genom att motivera och stödja patienten till hälsosamma levnadsvanor, exempelvis att motionera mera, minska stress, sova bättre, äta hälsosamt och minska användning av tobak och alkohol. Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för många sjukdomar, till och med ökar komplikationsrisken i samband med operation. Klimatförändringar kräver ytterligare ändringar i vår livsstil för att minska påverkan på hälsa, och spara våra resurser på jordklotet.

Sjuksköterskor har allmänhetens förtroende och därmed också en viktig roll i samhället för att uppmärksamma kopplingen med klimat och hälsa. Sjuksköterskor behöver lära sig
mer om klimatfrågan och ta initiativ till att utbilda kolleger och patienter. Sjuksköterskor med klimatengagemang behöver gå samman för att bli en starkare röst och vara opionsbildare i frågan om klimat och hälsa.

Svensk sjuksköterskeförening lyfter frågan om klimat genom seminarium i Almedalen: Agera för bättre klimat och hälsa - teamets betydelse.
Seminariet inleds av Anna Anåker, Lektor och forskare, Dalarnas Högskola och av Tobias Alfvén, Specialistläkare och Lektor, Karolinska Institutet samt ordförande för Svenska Läkarsällskapet. Seminariet är den 6 juli 09–10, Ryska gränd 18, Grafikens Hus, "Samlingssal”. Välkommen att medverka.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar