Ny undersökning visar: 85 procent vet inte att alkohol ökar risken för att drabbas av bröstcancer

85 procent av svenskarna känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer. Dessutom vet få att även låga nivåer alkoholkonsumtion ökar risken. Det visar en ny Novus-undersökning som släpps i samband med att internationella bröstcancermånaden inträffar under oktober månad.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor både i Sverige och globalt, därför är det så viktigt att nå ut med information och kunskap om bröstcancer. Nu ser vi att kunskapsnivån är tämligen låg om att alkohol är en av de påverkbara faktorerna som kan kopplas till ökad risk för att drabbas. Det finns ingen minimigräns för alkoholens skadliga effekter. Även om risken ökar linjärt ju högre konsumtionsnivån är, så ökar risken för bröstcancer redan vid låg alkoholkonsumtion. Detta är något som alla har rätt att känna till, säger Ellen Brynskog, representant för Regionala Cancercentrum i Samverkan.

Undersökningen visar att svenskarnas kunskap om sambandet mellan alkohol och bröstcancer är låg. 85 procent svarar att de inte kände till kopplingen. Och tre av fyra vet inte om att även en låg konsumtion ökar risken för bröstcancer. Däremot finns det en vilja att förändra sin alkoholkonsumtion med bakgrund av information om kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. En av fem kvinnor uppger med bakgrund av denna kunskap att de skulle överväga att förändra sin alkoholkonsumtion. Sex av tio menar också att det behövs mer information om att alkohol ökar risken för bröstcancer.

– Forskningen är tydlig. Även låg alkoholkonsumtion ökar risken för att drabbas av bröstcancer. Det är viktigt att hälso- och sjukvården informerar om vilka effekter alkohol har på hälsan, till exempel att det är en riskfaktor för bröstcancer, och ger rätt stöd till de som är i behov det. Undersökningen visar också att det finns ett brett stöd för informationsinsatser kring kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. Detta är viktigt, inte minst eftersom alkoholkonsumtion och dess koppling till olika cancerformer som exempelvis bröstcancer kan upplevas som ett laddat ämne, säger Ellen Brynskog.

I samband med den internationella bröstcancermånaden uppmärksammas sambandet mellan alkohol och bröstcancer. Initiativet är del av en kunskapshöjande insats om kopplingen mellan alkohol och cancer som lanserades i mars i år och stödjs av Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Mun- och halscancerförbundet, NPO Levnadsvanor, Nätverket mot cancer, Sjuksköterskor i cancervård, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, Sveriges Läkarförbund och Systembolaget.

---SLUT---

Läs mer på: www.alkoholochcancer.se/brostcancer Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna: Ellen Brynskog, Ordförande i den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom Regionala Cancercentrum i samverkan, ellen.brynskog@vgregion.se; 0734-25 47 68.

Om undersökningen:

Novus-undersökningen är genomförd via webbintervjuer i en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. Målgruppen var 18 – 84 åringar och 1147 intervjuer genomfördes totalt. Undersökningsperioden var 7 – 12 september 2023. Resultaten har vägts samman för att spegla allmänheten.

Om det kunskapshöjande initiativet för att informera om sambandet mellan alkohol och cancer:

I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTS-strategin) 2022 noterade regeringen att alkohol, liksom rökning, är en betydande riskfaktor för cancer. Regeringen uttryckte att det därför finns starka skäl att förebygga cancerfall som beror på alkohol och att det är nödvändigt att öka kunskapen om relationen mellan alkohol och cancer.

Regeringen ingår årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att stödja arbetet med att utveckla cancervården och förebygga cancer. Utgångspunkten för överenskommelserna är den nationella cancerstrategin från 2009 och regeringens långsiktiga inriktning för framtidens cancervård från 2018.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) gavs i överenskommelsen för år 2022 i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på den europeiska kodexen mot cancer, däribland information om alkoholens betydelse för ökad cancerrisk. Den europeiska kodexen mot cancer är ett initiativ startat av Världshälsoorganisationen WHO och är inriktat på åtgärder som privatpersoner kan vidta för att förebygga cancer. En av åtgärderna är att begränsa sitt intag av alkohol.

Med bakgrund av detta har Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) i samarbete med flera andra svenska organisationer initierat detta kunskapshöjande initiativ för att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer.

Så säger forskningen

Att alkohol är skadligt vet många, men att forskningen också visar ett tydligt samband mellan alkohol och cancer är mindre känt. Redan 1988 klassades alkohol som ett av de främst cancerframkallande ämnena av IARC (WHO:s forskningsorgan för cancer).

Riskökningen vid alkoholkonsumtion är individuell, men risken ökar och minskar linjärt för alla: ju högre alkoholkonsumtion desto högre risk för cancer, och vice versa. Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer. Hälsosamma levnadsvanor är tyvärr inte en garanti för att undvika cancer. Den vanligaste orsaken till cancer är slumpartade genförändringar. Däremot är hälsosamma levnadsvanor ett sätt att minska risken för att drabbas och alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Ju lägre konsumtion, desto lägre risk, och vice versa.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar