Informationsplikt- vad vet vi

Sjuksköterskornas etiska råd vid Svensk sjuksköterskeförening är som vi tidigare uttalat djupt kritiskt mot delar av Tidöavtalet och särskilt förslaget om att ange personer utan uppehållstillstånd till myndigheter. Lagförslaget skapar en moralisk konflikt med Sjuksköterskornas internationella etiska kod, som utgår ifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Regeringen meddelade torsdag den 31 augusti att de går vidare med det kritiserade förslaget om anmälningsplikt där offentliganställda ska vara skyldiga att rapportera papperslösa till Migrationsverket och polisen.

Utredaren ska undersöka vad som ska ske med den som inte informerar myndigheterna om papperslösa. I uppdraget ingår också att se över vilka särskilda situationer som kan kräva undantag från regeln.

I tilläggsdirektivet Dir 2023:126 kan läsas att:
”Utredaren har sedan tidigare i uppdrag att överväga och ta ställning till om, och i så fall hur, informationsutbyte kan ske i större utsträckning och på ett mer ändamålsenligt sätt i syfte att stärka arbetet med verkställighet. I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt” (s.15).

”För att regleringen ska vara rättssäker och inte leda till orimliga effekter för enskilda kan vissa situationer behöva undantas från informationsplikten. Det kan vara fråga om situationer där informationsplikten skulle strida mot ömmande värden (exempelvis inom sjukvården). Utredaren ska bedöma vilka situationer det kan vara frågan om. Det befintliga uppdraget ska därför ändras på så sätt att utredaren, utan att på förhand utesluta några verksamheter från informationsplikten, ska bedöma hur regleringen ska utformas och vilka situationer som ska undantas. Förslagen ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa (bl.a. Europakonventionen och barnkonventionen) där barnets rätt till utbildning slås fast” (s.16).

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd följer frågan noggrant och kommer att ge synpunkter på utredarens slutrapport 30 september 2024.

Se tidigare uttalande om Tidö-avtalet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12) - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar