Tidöavtalet strider mot vårdetiken

Sjuksköterskornas etiska råd ser med oro på de förslag i Tidöavtalet som påverkar hälso- och sjukvården. Personer utan svenskt personnummer ska känna sig trygga när de söker hälso- och sjukvård i Sverige.

I Tidöavtalet anges flera förslag som kan påverka hälso-och sjukvårdens möjligheter att arbeta för en jämlik och värdig vård. Förslagen har skapat oro bland sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal.

Sjuksköterskornas etiska råd vid svensk sjuksköterskeförening är djupt kritiskt mot Tidöavtalet eftersom det skapar en moralisk konflikt med sjuksköterskornas internationella etiska kod, som utgår ifrån FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Vi vänder oss främst mot dessa två förslag:

Anmälningsplikt- att anmäla en person utan uppehållstillstånd till annan myndighet ingår inte i legitimerade sjuksköterskors arbetsuppgifter. Sjuksköterskors ansvar handlar om att ta hand om de personer som många gånger befinner sig i ett sårbart underläge och som söker hälso- och sjukvården. Som sjuksköterska ska man prioritera personens vårdbehov enligt den etiska plattformen och principen som allas lika värde och sträva efter att främja en jämlik, god och säker vård.

Begränsning av rätten till tolktjänster för personer utan personnummer.
Att begränsa personers möjligheter att förstå eller göra sig förstådda inom hälso- och sjukvården är ett direkt hot mot patientsäkerheten och klart oetiskt. Möjlighet till att få tillgång till tolk är en förutsättning för en fungerande kommunikation mellan patient, personal och ibland närstående vid språkförbistringar. Utan kommunikation går det inte att bedriva någon säker vård.

Sjuksköterskor i Sverige vet att de ska bemöta och behandla alla människor på lika villkor oavsett bakgrund och social status. Inga anställda inom hälso- och sjukvården ska behöva utöva handlingar som står i strid med deras moraliska kompass och yrkesetik. Förslaget går stick i stäv med sjuksköterskornas internationella etiska kod.

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar politikerna att inte rösta igenom den här typen av inhumana och oetiska förslag.

Lilas Ali
ordförande
sjuksköterskornas etiska råd

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar