Svensk sjuksköterskeförening under Almedalsveckan 2023

Svensk sjuksköterskeförening har åter haft förmånen att vara delaktiga under Almedalsveckan. Detta är en viktig påverkansarena där vi möter beslutsfattare och representanter från andra organisationer och myndigheter.

Almedalsveckan ger möjligheter till viktiga diskussioner om exempelvis vilka förutsättningar som måste finnas för sjuksköterskors ledarskap, personcentrerad vård, utveckling och förbättring av hälso-och sjukvården.

Sakkunniga och styrelseledamöter har varit inbjudna till i panelsamtal, dialogmöten och deltagit i olika seminarier och föreläsningar.

Så mycket bättre

Sessionen som föreningen själva arrangerade blev mycket välbesökt och uppskattat:  ”Så mycket bättre - vinster för patienter genom sjuksköterskors kompetens”.

Inledningsvis berättade Åsa Engström, Ramona Schenell och Maria Sandgren om hur de som sjuksköterskor på olika nivåer och inom verksamheter kan bidra till förbättringar och utveckling.

Därefter inleddes en dialog ledd av moderator Anders Åkesson (ordförande HjärtLung) med inbjudna politikena Acko Ankarberg Johansson, Filip Reinhag och Christine Lorne. Diskussionen handlade om förutsättningar för förändringar, förbättringar och forskning inom omvårdnad - för patienternas skull.

Särskilt uppmärksammades behovet av karriärvägar för sjuksköterskor, hur angeläget det är att säkerställa antalet disputerade sjuksköterskor och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Stort tack till alla medverkande och deltagare!

Sammanfattning

Det har varit intensiva dagar där styrelseledamöter och sakkunniga från Svensk sjuksköterskeförening har diskuterat, belyst och uppmärksammat frågor som är viktiga för våra medlemmar och för de patienter och närstående som ni möter och vårdar.

Vi bidrar i dialogen med kunskap, erfarenheter och konkreta handlingsförslag.

Det är angeläget att sjuksköterskor tillsammans med andra professioner och patientföreträdare är delaktiga i utformningen av framtidens hälso-och sjukvård, både gällande organisation och innehåll.

Sjuksköterskors kompetens är oersättlig, patienter har rätt till god, säker och jämlik vård.

Vi har kunskapen, vi har kraften och vi tar ansvaret.

Tack till alla medlemmar som ger mandat åt Svensk sjuksköterskeförening!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar