Låt inte den etiska reflektionen tystna

Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver tid och stöd att upprätthålla en etisk medvetenhet. Den etiska reflektionen är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut i svåra situationer. Den innebär en möjlighet att förebygga och hantera etisk stress hos personal. Inte minst är etisk reflektion nödvändig för att personal ska ha förmågan, modet och styrkan att möta och uppmärksamma patienters och närståendes behov.


De nordiska länderna möter gemensamma utmaningar i åldrande befolkningar, klimatförändringar, stundande lågkonjunktur, en konfliktfylld omvärld och ett hårdnande politiskt klimat. Det finns en uppenbar risk för ökad resursbrist och därmed fler och svårare prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vi ser med oro hur hälso- och sjukvårdspersonal redan nu ofta saknar förutsättningar att uppmärksamma och diskutera etiska frågeställningar och utmaningar i den egna verksamheten. När den etiska reflektionen väl har tystnat är det svårt att vända utvecklingen. De som drabbas hårdast är de i behov av vård som inte själva förmår göra sina röster hörda.


När utrymmet för etisk reflektion bland de som arbetar närmast patienterna krymper ökar risken för oetiskt handlande, men även för att brister i hälso- och sjukvården passerar obemärkta. Nödvändigheten av en hög etisk standard i vården ställer krav inte bara på enskilda medarbetare, utan även på vårdens ledare och politiska beslutsfattare. Prioriteringar på nationell och regional nivå måste ge förutsättningar för etisk reflektion på organisatorisk nivå och i det patientnära arbetet. När den etiska reflektionen tystnar försvinner möjligheten att hantera och uppmärksamma de yttersta konsekvenserna av bristande resurser.


Mer information om rådens verksamhet och ställningstaganden:
Danmark: https://dsr.dk/ser Länk till annan webbplats.
Färöarna: http://sjukrarokt.fo/ Länk till annan webbplats.
Grönland: http://pk.gl/ser/ Länk till annan webbplats.
Norge: https://www.nsf.no/fag/etikk Länk till annan webbplats.
Sverige: https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Etik/Sjukskoterskornas-etiska-rad/

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar