Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

Många människor har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att söka asyl. Många av dem bedöms, efter prövning, inte ha tillräckliga skäl för att få stanna utan hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskorteras av personal från till exempel Kriminalvårdens transportenhet. Vid behov konsulteras sjukvårdspersonal innan avresan för att ta hand om personens medicinska behov och bedöma om det finns medicinska skäl till att skjuta upp transporten. Ibland följer sjukvårdspersonal med under resorna.

P1’s Kaliber gjorde en reportageserie 2014 där det påstods att läkare och sjuksköterskor medverkat till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas vilket inte är tillåtet enligt svensk lag.

Vi nås nu av frågor i anslutning till transporter av personer som ska föras ur landet, och vill därför göra följande uttalande:
Vi tar tydligt ställning mot att läkare och sjuksköterskor medverkar vid tvångsmedicinering av personer som ska transporteras före eller under avvisning/utvisning. All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information. Vi ser det som oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang.

Mikael Sandlund, ordförande Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

Catrine Jacobsson, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
catrine.jacobsson@umu.se

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar