Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

Professionernas etiska koder är glasklara, patienternas rätt till vård ska mötas med respekt och integritet. En patient ska inte riskera att möta vårdpersonal som agerar utifrån personliga övertygelser om vilken vård som är lämplig att ge. Ett införande av samvetsfrihet skulle öppna för godtycke och bryta mot de etiska koderna.

Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan friheten att utöva sin religion inskränkas endast om inskränkningen är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter och ja, att arbeta i hälso- och sjukvården är just en sådan inskränkning.

I Sverige har kvinnor ovillkorlig rätt till abort före utgången av graviditetsvecka 18. Aborträtten gäller alla kvinnor oavsett medborgarskap och hon ska mötas av respekt för sitt självbestämmande. Den kvinna som önskar abort ska inte riskera att möta vårdpersonal som av personliga skäl ifrågasätter hennes beslut eller som vägrar att ge henne vård.

Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård och kommer att agera kraftfullt emot samvetsklausuler för vårdpersonal.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar