Bild från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2023

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2023

Patienter och närstående har rätt till omvårdnad av hög kvalitet, vilket innebär att patienten får vård utifrån sina unika behov och förutsättningar. Utan sjuksköterskors ledarskap och omvårdnadskompetens är detta omöjligt att uppnå.

Ett starkt ledarskap i omvårdnad bidrar även till att rekrytera och behålla sjuksköterskor, vilket är en förutsättning för god, jämlik och säker vård för befolkningen. Den demografiska utvecklingen samt omställningen till Nära vård medför ökade krav på kompetens och struktur för ledarskap inom omvårdnad. Därför behöver hälso-och sjukvården implementera ledningsstrukturer där sjuksköterskor ges mandat och befogenhet att leda omvårdnad, i såväl patientnära vård, som i forskning, styrning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar