Svensk sjuksköterske-förening är kritiska till att personer utan adekvat formell kompetens ska utföra komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Föreningen är väl medveten om utmaningen med den omfattande kompetensförsörjningsproblematiken som råder och är eniga i att det måste genomföras förändringar i hälso- och sjukvården för att tillgodose patienternas behov och tillgång till vård. Förändringar och nya arbetssätt som ska implementeras måste gynna patienterna och föregås av strukturerad riskbedömning. Detta får inte genomföras på bekostnad av patientsäkerhet och vårdkvalitet, det är teamets professioner som bäst kan avgöra hur och vilka arbetsuppgifter som kan fördelas inom teamet.

Det förekommer bland annat förslag som innebär att operationstekniker ska utföra patientnära arbetsuppgifter som idag ansvaras för och utförs av specialistsjuksköterskor. Detta är Svensk sjuksköterskeförening starkt kritiska till, då vår uppfattning är att utbildningen för denna nya grupp inte är tillräcklig för att kunna göra patientsäkra bedömningar och arbeta enligt evidensbaserad praktik.

Svensk sjuksköterskeförening och våra sektioner bidrar gärna med kunskap baserad på erfarenhet och forskning, för att bidra till säkra och hållbara lösningar så att patienters behov blir tillgodosedda så långt som möjligt.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar