Sveriges hantering av coronapandemin

I Coronakommissionens slutbetänkande SOU 22:10 står det klart att Sverige vidtog för få och sena åtgärder för smittskydd i början av pandemin. Det saknades plan att skydda de äldre och andra riskgrupper. Krisen har drabbat o-jämlikt.

Grupper som redan innan pandemin hade det sämre har fått det värre. Samordning mellan myndigheter har varit bristfällig vilket resulterat blad annat i bristande materiell beredskap. Bristande testkapacitet, uppskjuten- och inställd vård, samt en minskning av genomförda operationer har i kombination med en mycket svår arbetssituation för vårdpersonal inte varit optimal för att kunna säkerställa en säker vård.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer med rapporten om att krisberedskapen i Sverige behöver förbättras avsevärt. Mental beredskap hos beslutfattare är viktig för framtiden. En beståndsdel av det svenska krisberedskapssystemet innefattar att värna människors liv och hälsa. Nästa kris kan åter belasta vården och vårdpersonal, varför en utveckling av kapacitet, övningstillfällen och beredskap är nödvändigt för en framtida trygg och säker vård.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar