Hälso och sjukvård till beslutsoförmögna patienter: lagförslag

Under de senaste decennierna har frågan om beslutsoförmögnas rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörts i flera utredningssammanhang. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade regeringen år 2019 att skyndsamt ta fram ett lagförslag och överväga behovet av ytterligare utredningar. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund gjorde detsamma 2021, och Svensk sjuksköterskeförening 2022. Men hittills har ingenting hänt.

I Sverige saknas tydliga regler för hur man ska behandla vuxna patienter som inte själv har förmåga att bestämma eller samtycka till sin egen vård. Det skapar allvarliga problem för både patienten och för sjukvårdspersonalen. Det innebär exempelvis att en patient med en demensdiagnos som reagerar negativt mot nödvändiga behandlingsinsatser, inte kan behandlas förrän läget är så allvarligt att lagstiftningen medger akut behandling. Hälso- och sjukvårdspersonal önskar naturligtvis tillhandahålla en god vård till alla patienter som behöver det, men i avsaknad av patientens uttryckliga samtycke - som patienten i dessa fall inte är kapabel att ge – så är det vård som strider mot lagstiftningen. Patienter som saknar beslutsförmåga riskerar alltså att gå miste om behövlig vård, ges sämre vård än andra patienter eller behandlas i strid mot lagen.

Avsaknaden av regler medför att de allra svagaste patienterna ställs utanför lagstiftningens mål om en god vård på lika villkor. Det innebär också en betydande rättsosäkerhet för hälso- och sjukvårdspersonal, som dagligen tvingas arbeta i rättsliga gråzoner för att kunna behandla personer som inte förmår samtycka till erbjuden vård. Avsaknaden av reglering är alltså en allvarlig brist för alla inblandade.

I de flesta europeiska länderna finns redan reglering som styr hur vårdbeslut för beslutsoförmögna patienter ska fattas. Avsaknaden av reglering i vårt land innebär, utöver ojämlik vård och en rättsosäkerhet för personalen, dessutom att Sverige inte kunnat ratificera Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin (Oviedokonventionen) och dess protokoll.

Ta del av hela lagförslaget nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hälso och sjukvård till beslutsoförmögna patienter lagförslag.pdf Pdf, 277 kB. 277 kB 2023-11-23 10.24

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar