Sjuksköterskornas etiska råd ser allvarligt på att personliga perspektiv på vård- och behandlingsfrågor kommuniceras till patienter och allmänhet.

Detta uttalande har aktualiserats av synen på vaccinationer. Svensk sjuksköterskeförening har fått frågor om vår syn på vaccins tillförlitlighet. Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd vill förtydliga att när sjuksköterskor uttalar sig i media eller till patienter, ska vetenskaplighet och strävan efter objektivitet vara stark. Hälso- och sjukvårdspersonal bör undvika att uttala sig om förhållanden som ligger utanför det egna erfarenhets- och expertområdet.

Rollen som legitimerad sjuksköterska medför krav på vetenskaplighet och objektivitet och privata åsikter ska tydligt skiljas från faktapåstående.

Sjuksköterskeprofessionen åtnjuter ett högt förtroende i samhället, och med detta följer ett ansvar för professionens medlemmar att förvalta. Detta förtroende bygger på trovärdighet och transparens, som i sin tur grundas på vetenskaplighet och en strävan efter objektivitet. Utifrån denna position ska till exempel påståenden om sakförhållanden kunna beläggas med fakta, och invändningar kunna beaktas och bemötas med faktabaserade argument. Personliga åsikter ska tydligt åtskiljas från faktapåståenden. Sjuksköterskor bör vara försiktiga med att överföra sina personliga farhågor, om hur saker förhåller sig, till slutsatser på̊ en allmän, generell nivå̊. Det handlar om att separera rollen som yrkesperson och rollen som privatperson.

Just nu förs en okritisk diskussion i sociala medier om vaccinering mot covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etisk råd anser att denna osakliga debatt undergräver människors tillit till det kunskapsbaserade folkhälsoarbetet och hälso- och sjukvården.

Inget vaccin är helt utan risk för biverkningar men evidensen visar entydigt att risken att dö eller skadas av de sjukdomar vi vaccinerar emot är mångfalt större än av vaccin.

Oili Dahl
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Lilas Ali
Ordförande
Sjuksköterskornas etiska råd

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar