Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

Idag kan privata vårdgivare som finansieras med både offentliga och privata medel själva välja hur de prioriterar försäkringspatienter, vilket skapar två olika köer. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen och sjuksköterskornas etiska kod, vilket minskar tilliten till den offentliga vården.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar ske efter människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen fokuserar på alla människors lika värde och rätten till vård oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen anger att vårdresurser ska prioriteras till områden med störst behov. Kostnadseffektivitetsprincipen stadgar att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnaden och effekten av vårdinsatsen vid val mellan olika åtgärder eller verksamheter.

I sjuksköterskornas etiska kod framhålls att sjuksköterskor, tillsammans med andra aktörer i samhället, har ett ansvar för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskor ska också verka för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster.

Sjuksköterskornas etiska råd anser att de etiska regelverken både på professions- och samhällsnivå är tydliga i hur prioriteringar av patienter och patientgrupper ska ske. Utifrån dessa regelverk anser vi inte att samhället kan legitimera ett system där personer med privata sjukvårdsförsäkringar får en genväg till hälso- och sjukvård. I enlighet med sjuksköterskornas etiska kod, som påtalar att sjuksköterskor ska ta ställning mot oetiska förhållanden, gör därför sjuksköterskornas etiska råd detta uttalande.

Kontakt

Marit Silén
Ordförande Sjuksköterskornas etiska råd
e-post:
marit.silen@hig.se
telefon:
0705407975

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar