Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

Medierna är fyllda av rapporter från vårdpersonal som vittnar om att de stora nedskärningarna och besparingarna inom vården innebär allvarliga försämringar för patienternas vård. Trots detta upprepar ansvariga företrädare mantrat att varken vårdkvaliteten eller patient­säkerheten är hotad.

Sjuksköterskornas etiska råd menar att besparingar självklart är ett hot mot god och säker vård. Bemanning och hög kompetens har visat sig avgörande för patientsäkerhet gällande vårdtider, vårdskador och överlevnad. Det förefaller därför högst osannolikt att stora nedskärningar inte hotar vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Nedskärningar riskerar att skapa en vårdstruktur där ofrivilliga prioriteringar leder till att utebliven vård blir vanligt. En sådan utveckling är skrämmande då vården alltmer riskerar att bli en maskin där vårdandets etik hamnar i skymundan och patienten blir osynlig som person.

Det är dessutom stor risk för att dessa brister inte uppmärksammas eftersom nedskärningar även innebär att utrymmet för etisk reflektion i vårdvardagen ytterligare krymper. Detta försvårar för sjuksköterskor och personer inom andra vårdprofessioner att upprätthålla ett förhållningssätt gentemot patienten enligt de professionsetiska koderna, vilket sätter patientens trygghet och välbefinnande på spel.

I en undersökning genomförd av Skop 2019 bland medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening ställdes frågan ”Finns det på din arbetsplats något återkommande tillfälle eller sammanhang då etiska frågor diskuteras?”

Hälften svarade nej.

Sjuksköterskor, liksom all vårdpersonal, behöver tillfällen till etisk reflektion tillsammans med andra för att förhindra etisk stress och för att stanna kvar i yrket. Forskning visar att etisk reflektion inte bara är positivt för vårdpersonalen, såsom lättnad över att få diskutera svåra situationer tillsammans, utan också för patienter och närstående.

När personal får möjlighet till etisk reflektion blir de bättre på att ta hänsyn till patientens och närståendes perspektiv och mer öppna för att involvera dem i planering och genomförande av patientens vård. När en av de vanligaste orsakerna till patienters anmälningar till patientnämnder är brister i bemötande, behöver vårdpersonal ha möjlighet att reflektera över sin roll i mötet med patient och närstående i situationer som involverar etiska frågeställningar.

Sjuksköterskornas etiska råd anser att:

  • Det måste finnas utrymme för de etiska frågorna i vården och de etiska samtalen måste hållas levande i en alltmer slimmad organisation.

  • Alla sjuksköterskor under sin arbetstid ska ha möjlighet att diskutera och reflektera över etiska frågor, till gagn för patienter, närstående och dem själva.

  • Etiska reflektioner behöver ske regelbundet och strukturerat genom exempelvis reflektion i grupp eller genom etikronder.

  • I hälso- och sjukvården där det enkelt mätbara allt mer prioriteras, behövs utrymme för att lyfta frågor om exempelvis integritet, autonomi, lidande och hopp – begrepp som måste hållas levande och fyllas med innehåll.

Marit Silén

Inger ­Torpenberg

Catharina ­Lindberg

Britt-Marie Wälivaara

Anna ­Slettmyr

Cecilia ­Lundmark

Helle Klein

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar