Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

Smer menar att robot- och övervakningsteknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Smer anser emellertid att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske efter noggrann etisk analys. Detta innebär bl.a. att en individuell bedömning alltid måste göras om en hälsorobot eller en övervakningsteknik ska användas eller inte. Att lyssna till och utgå från den enskilde personens önskemål och behov är mycket viktigt.

Rapporten lyfter fram några angelägna etiska frågeställningar samt argument för och emot hälsorobotar:

  • När är det etiskt försvarbart att använda robotar och övervakningsteknik i vården av äldre?
  • Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?
  • Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens/ beslutsförmåga får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?
  • Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?
  • Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvärderas ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och socialtjänst?

Diskussionen kan fördjupas. Många svåra frågor kvarstår som när det är försvarbart att exempelvis ge en person med nedsatt kognitiv förmåga en robotsäl med sälens egenskaper i en situation när personen inte har förmåga att förstå och särskilja verklig säl från robotsäl. Förmågan att göra ett självständigt val att välja eller välja bort det artificiella är i denna situation begränsad.

Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga. Varje vårdare har en skyldighet att bedöma om och i så fall i vilka situationer en hälsorobot kan vara till gagn för personens välbefinnande.

Smer har tyvärr inte definierat vad de menar med ”äldre” och det är också problematiskt att Smer använder uttrycket ”en hälsorobots omvårdnad” under rubriken Hälsorobotar som ersättning för vårdpersonal, S. 62. En robot kan aldrig ersätta omvårdnad. Omvårdnadsåtgärder innefattar alltid både en relations- och en sakaspekt. Om roboten utför handlingar görs detta endast som sak-aspekten, exempelvis att bli tvättad. I samband med denna ”sak”, att bli tvättad, måste genomförandet av tvättningen alltid anpassas till den person, den vårdsituationen som den genomförs i. Då relationsaspekten har betydelse för att ”tvättningen” ska anpassa till personens behov och ge möjlighet att stärka personens upplevelse av tillit och hopp är det en vårdares uppgift och inte en robots.

http://www.smer.se/rapporter/robotar-och-overvakning-i-varden-av-aldre-etiska-aspekter/ Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar