Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd anser att det finns betydande etiska problem med denna typ av verksamhet, vare sig den kan anses vara juridiskt möjlig eller ej. Patienter i akuta sjukvårdssituationer är i ett särskilt sårbart läge och kan också vara så påverkade av sitt sjukdomstillstånd att de inte alltid kan vara införstådda med vad tillfrågan om att delta i en TV-inspelning innebär.

När patienter tillfrågas om att ingå i undervisningssammanhang eller i forskningsprojekt är det informerade samtycket av yttersta vikt. En grundprincip är att patienten alltid ska informeras om potentiella risker med deltagandet. Vidare har patienten alltid rätt att dra tillbaka sitt medgivande utan angivande av orsak.

TV-bolag som slutit avtal med vårdgivaren äger rätten till det inspelade materialet, och kan förfoga över materialet självständigt även när patienten önskar återkalla ett tidigare medgivande. Etikdelegationen anser att patientens integritet därmed hotas på ett oacceptabelt sätt. Patienten kan också uppleva sig vara under press då denne tillfrågas i en beroendesituation där det kan vara svårt att värdera samtyckets räckvidd.

Även personal och studerande riskerar att hamna i situationer där grundläggande yrkesetiska regler och juridiskt bindande sekretessregler kan komma i konflikt med arbetsgivarens önskemål om deltagande i denna verksamhet.

Vi avråder därför samtliga läkare och sjuksköterskor från att delta i TV-program som i dokumentär form önskar spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Vi ser också gärna att lokala dialoger inleds med de vårdgivare som tillåter denna typ av inspelning i syfte att dessa må upphöra.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar