Ordförandes ord

Nu är Svensk sjuksköterskeförenings inriktning för de kommande två åren fastlagd. Föreningsstämman har beslutat att prioritera stark professionsutveckling och ledarskap. Utöver detta kan inte sjuksköterskans etik och tillämpning av vår etiska kod i dagens samhällsklimat nog lyftas.

Sjuksköterskornas etiska råd vid Svensk sjuksköterskeförening är djupt kritiskt mot delar av Tidöavtalet och särskilt förslaget om att ange personer utan uppehållstillstånd till myndigheter.

Lagförslaget skapar en moralisk konflikt med Sjuksköterskornas internationella etiska kod, som utgår ifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Koden är inte frivillig, det är ett löfte som sjuksköterskor har gett samhället. Vi följer omvårdnadens värdegrund, följer mänskliga rättigheter och värnar om den som har störst vårdbehov. Vi dömer inte, vi anger inte, vi ser till jämlikhet och ger vård efter behov.

En stark professionsutveckling förutsätter att sjuksköterskor kan arbeta utifrån sin hela kompetens och autonomi och har mandat att påverka vårdens utformning. Det krävs även förutsättningar för kontinuerlig fortbildning. Sjuksköterskor har huvudansvaret för att leda arbetet med att implementera och fastställa evidensbaserade riktlinjer för omvårdnad som vilar på en etisk värdegrund. Det är därför hög tid att sjuksköterskors, specialistsjuksköterskors och omvårdnadsforskares kunskap om utveckling av omvårdnad tas till vara.

Ett starkt akademiskt ledarskap för omvårdnad är en förutsättning för att utveckla hälso-och sjukvården. Det är uppenbart att hälso- och sjukvårdens oförmåga att rekrytera och behålla sjuksköterskor leder till en sämre vård som är ojämlik och inte patientsäker. Ett starkt ledarskap i omvårdnad är nödvändigt för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor och upprätthålla en säker vård. För detta krävs ledningsstrukturer där sjuksköterskor ges mandat och befogenhet.

Tummen upp: Vi är överens med politikerna om att kontinuerlig fortbildning skall prioriteras!

Tummen ned: Sjuksköterskornas arbetssituation är fortfarande ohållbar och äventyrar säker vård.

Publiceringsdatum: