Ordförandes ord

Förväntningarna är stora på att e-hälsa ska förbättra tillgången till och kvaliteten på hälso- och sjukvården. År 2025 ska Sverige enligt Vision e-hälsa 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsa i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa.

Europeiska kommissionens definition från 2018 beskriver att digital hälsa och vård avser verktyg och tjänster som använder informations- och kommunikationsteknik för att förbättra diagnostik, behandling, övervakning och hantering av hälsorelaterade frågor och livsstil.

E-hälsa är här för att stanna, men den måste utvecklas och utvärderas tillsammans med patienterna och vårdens professioner. Etiska utmaningar bör beaktas, det handlar bland annat om integritet och datasäkerhet samt rättvisa och likvärdig tillgång till e-hälsa. Tillgången får inte vara begränsad av sociodemografisk bakgrund eller var i landet man bor.

På många sätt är omvårdnaden idag högteknologisk. Termen E-hälsa används ibland i stället för omvårdnadsinformatik för att sätta fokus på hälsa som effekt av omvårdnad med stöd av digital teknik. I sjuksköterskans profession ingår att arbeta med e-hälsa. Sjuksköterskor med förståelse för vårdens komplexitet behöver få ett tydligt mandat i den digitala utvecklingen.

För att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet behöver sjuksköterskor – tillsammans med patienter och närstående – vara delaktiga i utvecklingen. Vi behöver vara med och påverka beslut rörande patient- och systemnytta med digital hälso- och sjukvård samt likvärdig tillgång till e-hälsa.

Tummen upp: För första gången är sjuksköterskor den primära målgruppen på ett helt konferensspår, Omvårdnadsinformatik, på Vitalis.

Tummen ned: De omfattande brister i patientsäkerhet vid akutsjukhusen som IVO:s granskning visar.

Publiceringsdatum: