Stadgar

Stadgar för Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad.

Föreningens namn:
Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad.

Verksamhetsområde:
Föreningen är en ideell sammanslutning av sjuksköterskor och andra intresserade av omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling. Medlemmarna kan vara verksamma inom alla vårdformer oavsett specialitet, arbetsplats och arbetsuppgifter med engagemang för den kärlsjuka patienten. Föreningen är partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande.

Föreningens ändamål:
Föreningen är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor och andra intresserade vilka arbetar inom eller med intresse för kärlkirurgisk vård. Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, och deras närstående, genom att;

-verka för att främja utbildning, utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling
-vara en mötesplats och inspirera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
-sprida kunskap om omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling

Medlemmar:
Föreningen är upprättad av sjuksköterskor och riktar sig till legitimerade sjuksköterskor med intresse för kärlkirurgisk vård. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till eller intresse för omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling som inte är legitimerad sjuksköterska. Associerad medlem erlägger årsavgift och äger tillträde till samtliga av föreningen anordnade aktiviteter. Associerad medlem har inte rösträtt i föreningen och är inte valbar till styrelsen och kan inte heller väljas att representera föreningen. Industriföretag kan inte ansluta sig till föreningen.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 150 kr per år och gäller från 1 januari till 31 december. Ändring av medlemsavgiften kan endast ske på årsmötet. Medlem som väljer att inte betala medlemsavgift utesluts ur föreningen.
Styrelsen är betalningsbefriad.

Organisation:
Föreningen utövar verksamhet genom
- årsmöte
- styrelse

Styrelsen:
Består av sex sjuksköterskor verksamma inom den kärlkirurgiska specialiteten och består av ordförande, sekreterare, kassör, webredaktör och två ledamöter. Därutöver väljs två suppleanter.
Föreningen har som mål att styrelsen har en geografisk spridning över hela Sverige.
Styrelsen bör träffas en gång per år förutom vid årsmötet, övriga möten utgörs av telefonmöten.
Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar blivit kallade och minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande.
Styrelsen får ersättning för sitt uppdrag enligt gällande arvodesregler.

Styrelsens funktion är att:
· tillvarata föreningens intressen och avgöra löpande frågor, större frågor bör avgöras på föreningens årsmöte.
· arbeta för att främja forskning och utveckling inom kärlkirurgisk omvårdnad.
· arrangera årsmötet.
· ansvara för och uppdatera föreningens hemsida.

Val och valkommitté:
Styrelsen fungerar som valkommitté.
Styrelsen kallar till val som skall ske under årsmötet. Bara medlemmar med giltigt medlemskap skall rösta. Val sker framförallt med handuppräckning. Det är bara möjligt att rösta om man är närvarande vid årsmötet. Planering av mandatperioder bör göras så att ej mer än halva styrelsen avgår vid årsmötet. En mandatperiod är på 2 år med möjlighet till omval 2 gånger. Suppleanter väljs på en period av två år med möjlighet till omval 2 gånger.

Årsmöte:
Årsmöte hålls en gång per år och styrelsen ansvarar för att handlingar till årsmötet skickas ut 30 dagar innan mötet hålls.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.
Extra årsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen begär detta. Extra årsmöte ska hållas inom en månad från det att begäran inkommit.
På årsmötet ska följande frågor behandlas:

- verksamhets- och revisionsberättelse
- ansvarsfrihet för styrelsen
- verksamhetsplan samt budget
- styrelsens förslag
- inkomna motioner
- medlemsavgiftens storlek
- val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Räkenskaper:
Föreningens räkenskaper löper från 1 januari till 31 december. Styrelsen gör bokslut 31 december och överlämnar årsredovisning till de av årsmötet valda revisorerna. Styrelsen har ansvar för årsmötets budget.

Ändringar i stadgar:
Görs på årsmötet och skall godkännas av 2/3 av rösterna.

Revisorer:
Val till revisorer sker i samband med årsmötet och är två till antal.

Upplösning av föreningen:
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur skulder och tillgångar skall fördelas.

Senast publicerad: 2018-10-15
Kontakta oss
Kontakta gärna oss vid frågor och synpunkter

Styrelsen: karlkiromv@gmail.com

Ordförande Sara Haile
sara.haile@sll.se

Kassör Jenny Östlund
jenny.s.ostlund@vgregion.se

Senast publicerad: 2020-10-14 10.11