Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs.

om patient och närstående har man rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet. Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. Och som gör att han eller hon får möjlighet att vara i partnerskap med vården.

INTRESSE FÖR DET MÄNSKLIGA

För att kunna ge god och rätt omvårdnad krävs en helhetssyn byggd på kunskap om och intresse för personen som behöver vård. Ska han eller hon både vara och känna sig trygg måste vården ske i nära samarbete och samråd med all personal och förstås patienten själv. Och precis som i andra viktiga samarbeten krävs empati, lyhördhet och handlingskraft.

Omvårdnad är ett kompetensområde som förstås berör alla vårdens olika funktioner men vars ansvar bara kan och ska hanteras av dem som har utbildning för det: sjuksköterskor.

EN KUNSKAP SOM ALDRIG KAN ERSÄTTAS

För att vården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa, för att få människor att både vara och känna sig så friska som möjligt.

Just därför behövs förståelse på vårdens alla nivåer för vad omvårdnad egentligen är. En kunskap som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska system.

PATIENTERNA FÅR STÅ FÖR NOTAN

En grundläggande orsak till att vården inte fungerar som den ska är nämligen att de som tar beslut inte har kunskap om vad sjuksköterskans kompetens betyder, än mindre om hur omvårdnaden och människorna i den egentligen fungerar. Inte sällan påverkas besluten av ett managementtänk som kanske ser bra ut på planeringskonferensen men som fungerar desto sämre i praktiken.

10 krav och förslag för att göra svensk sjukvård friskare

Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. En kompetens som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

  • All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.

  • Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.

  • Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.

  • Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

  • Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.

  • Inga vårdenheter utan sjuksköterskor.

  • I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.

  • Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.

  • Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.

  • Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

Frågor och svar om omvårdnad

Här kan du ta del av frågor och svar kring kommunikationsinsatsen för god omvårdnad.

Varför är omvårdnad så viktigt för svensk sjukvård?

För att vården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa, för att få människor att både vara och känna sig så friska som möjligt. Just därför behövs förståelse på vårdens alla nivåer för vad omvårdnad egentligen är.

Varför hävdar ni att bristen på kunskap är orsaken till den svenska vårdkrisen?

Brist på kunskap om vad omvårdnad är och vad sjuksköterskans arbete går ut på gör att det tas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten. Dagens hälso- och sjukvård styrs i för hög utsträckning av ekonomiska kriterier och krav på produktion. Vårdandet riskerar att reduceras till metoder och tekniker i stället för att förankras i grundläggande värden för omvårdnad och den omvårdnadsforskning som finns.

Varför behövs omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer?

Omvårdnadskompetens måste finnas på vårdens alla nivåer så att vården kan organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån de människor som verkligen behöver den. Då får vi en bättre och säkrare miljö för både dem som ger och får vård.

Vad menas med magnetmodellen?

Magnetmodellen är fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten. Modellen leder till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnad för en säkrare vård, nöjdare patienter och bättre ekonomi.

Varför fyller sjuksköterskan en så viktig uppgift?

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation.

Kan inte sjuksköterskorna ersättas av andra yrkesroller?

Sjuksköterskan kan inte ersättas men vissa arbetsuppgifter kan utföras på delegation av sjuksköterskan. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsteamet och omvårdnadsarbetet kring patienten. Läkaren, underläkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, sjukvårdsbiträdet med flera har alla olika utbildning och erfarenheter. Därmed har de också olika förutsättningar att ge vård och omvårdnad.

Varför driver Svensk sjuksköterskeförening den här frågan och inte Vårdförbundet?

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening som företräder sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Som professionsförening är det naturligt att driva den fråga som fokuserar på god omvårdnad av patienten. Det är vårt ansvar.

Filmer från kampanjen

Senast publicerad: 2020-06-22 10.05

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.