Etik

Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. God omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för vad olika personer förmedlar samt att hens upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras.

All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Omvårdnad som tillgodoser fundamentala mänskliga behov är komplex och avancerad. I en vård och omsorg där ekonomifrågor och ekonomiska styrmodeller fått allt större utrymme blir sjuksköterskors agerande och argumentation för att värna en kunskapsbaserad vård allt viktigare. I en kunskapsbaserad vård behöver kunskap om etik och värdegrund ingå. De etiska överväganden som dagligen sker i vården är mer komplexa än tidigare och berör alla sjuksköterskor. De etiska frågeställningarna spänner över vida fält, allt från hur man bevarar integritet, visar respekt och ger förutsättningar för partnerskap i den dagliga omvårdnaden, till frågor om organdonation, lagring av genetisk information och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder.

Främlingsfientlighet och rasism är mer uttalat i Sverige idag och det finns tecken på att dessa synsätt kan bli bestående. Varje sjuksköterska behöver utveckla ett personligt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, till sjuksköterskornas internationella etiska kod och värdegrunden för omvårdnad. Den etiska diskussionen måste levandegöras, med syfte att utveckla den etiska kompetensen hos alla sjuksköterskor så att kvaliteten inom omvårdnad förstärks.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innehåller fyra områden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande: ”sjuksköterskan och allmänheten (1), sjuksköterskan och yrkesutövningen (2), sjuksköterskan och professionen (3) och sjuksköterskan och medarbetaren (4).”. Alla områden utgår ifrån en gemensam etik och värdegrund. Svensk sjuksköterskeförenings arbete med etik och värdegrundsfrågor i omvårdnaden bygger på dessa områden. Sjuksköterskor behöver vara aktiva, debattera och påverka politiken för att uppmärksamma sårbara och utsatta grupper i behov av stöd. Alla sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att säga ifrån när patienters värdighet och integritet hotas eller kränks.

En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas efter behov på lika villkor oavsett till exempel bostadsort, födelseland, ålder eller kön. Sjuksköterskan har ansvar att stå upp när grundläggande mänskliga rättigheter hotas samt påverka utvecklingen och i samhällsdebatten förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor påverkar hälsan. Grupper med svagast röst, som till exempel barn eller personer med psykisk ohälsa och sköra äldre personer ska särskilt uppmärksammas.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan personen i behov av vård och professionella inom vården. De kunskaper och erfarenheter som patienter och närstående har ska lyssnas till på ett tillitsfullt och respektfullt sätt samt tillvaratas.

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: 2020-06-10 13.14

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.