e-Tjänster

Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

Utveckling och införande av IT-tjänster och informationssystem IT-tjänster och informationssystem som underlättar det dagliga arbetet utifrån omvårdnadens perspektiv är ett viktigt område som behöver utvecklas och göras tillgängligt. Vårdförbundet och Läkarförbundet anser att det krävs en nationell satsning på IT-stöd inom hälso- och sjukvården och att en sammanhållen elektroniskpatientjournal är viktig och kan bidra till att förbättra vårdkvaliteten, effektivisera vården och öka patientsäkerheten. Förbunden har gemensamt formulerat krav på IT-systemen i vården som bland annat innebär att en elektronisk patientjournal ska samla all nödvändig information om en patient, vara fokuserad på vårdprocesserna runt patienten och följa en gemensam standard som är känd och används över hela landet, oavsett systemleverantör. Får sjuksköterskan utrymme i dagens datasystem att dokumentera omvårdnaden och därmed bidra till en trygg och säker vård för patienten? Har sjuksköterskan ett bra arbetsverktyg i sitt datasystem som underlättar det dagliga arbetet? Cornelia Ruland, 2002, skriver i sin bok Vårdinformatik att vilka system som kommer att användas inom omvårdnaden i framtiden bl a beror på forskningen i vårdinformatik, om sjuksköterskan klarar att marknadsföra sitt bidrag, den fortsatta teknologiska utvecklingen och de möjligheter den kommer att erbjuda sjuksköterskeyrket.

Senast publicerad: 2020-06-10 13.17