eHälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Vad är eHälsa?

eHälsa är ett nytt och fortfarande något diffust begrepp. För Sektionen för Omvårdnadsinformatik handlar eHälsa om hur modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används inom vård och omsorg idag, om den utveckling som pågår och vilka möjligheter som ryms, för individen, för verksamheten och professionen - och för samhället.

eHälsa är en central del av det nya e-Samhälle som växer fram, inte bara i den industrialiserade världen. Användning av IKT – med bl a mobiltelefoner, datorer och internet – har ökat möjligheterna till eHälsa även i ett globalt perspektiv, även där resurserna är betydligt knappare än här.

Som invånare i Sverige möter du eHälsa på många olika sätt: som rådgivningsstöd och kontaktväg på nätet, som förmedlare av recept från förskrivare till apotek eller i medicinsk-teknisk utrustning för egenkontroller. Om du arbetar som sjuksköterska inom vård och omsorg möter du idag eHälsa och många olika former av IKT som stöd för verksamheten, t ex för dokumentation, kunskapsstöd, planering och uppföljning, utredning, behandling och kommunikation.

eHälsa är redan i hög grad en integrerad del av vård och omsorg. Det är idag svårt att tänka sig en vård och omsorg som bedrivs utan någon form av IKT-stöd. Den digitala tekniken gör det möjligt att komplettera och vidareutveckla traditionella vårdformer och arbetssätt, till exempel genom att kunna ersätta fysiska möten med virtuella möten. Digital teknik finns inbäddad i medicinsk utrustning och utgör en del av det som brukar kallas ”välfärdsteknologi”. Användningen av informations- och kommunikationsteknologi förväntas öka och leda till nya former för vård och omsorg som sannolikt kommer att kraftigt förändra och utveckla såväl organisationsformer som agerande, roller och ansvarsfördelning. Tillgången till information påverkar och förändrar de roller som tidigare varit etablerade mellan personal inom vård och omsorg och de personer som får hjälp och stöd oavsett om de kallas patient, brukare eller boende

Senast publicerad: 2020-09-05 09.11