Tidskriften Sömn och Hälsa nr 7 - våren 2022

Nummer 7 - våren 2022

Länk till tidskriften Sömn och Hälsa nr 7 Länk till annan webbplats.

Här kommer ännu ett nummer av tidskriften Sömn och Hälsa, det sjunde i ordningen sedan 2019 när vi startade tidskriften. I detta nummer är det premiär för vår första artikel som granskats med peer-reviewförfarande. De vanligaste bidragen i tidskriften är annars populärvetenskapliga sammanfattningar av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar eller uppsatser på magisternivå. Men möjligheten finns också att publicera en vetenskaplig artikel i tidskriften Sömn och Hälsa, och då genomgår manus en gedigen granskning av forskare inom fältet.

Den vetenskapliga artikeln som publiceras i detta nummer är en enkätstudie om sömnproblem och sömnkvalitet bland gravida av barnmorskorna Emmelie Ek, Teddie Lönnberg och Marie Oscarsson.

Därefter följer en spännande sammanfattning av en vetenskaplig artikel om Flashback-användares erfarenheter av melatoninbehandling för sömnproblem av Siri Jakobsson Störe. Det är ett för mig nytt sätt att ta sig an en specifik målgrupps erfarenheter genom att använda sig av texttrådar på sociala medier. Den här typen av studier läser jag gärna fler av. Det kan ju vara så att vissa erfarenheter lättare kan komma fram genom text på sociala medier, jämfört med traditionella datainsamlingsmetoder då forskare skickar ut enkäter eller intervjuar deltagare.

Per Davidsson bidrar med en sammanfattning av en litteraturöversikt där han kritiskt granskar de argument som påstår att sömnen kan hjälpa till med allt. Han ställer sig frågan om sömnen alltid hjälper oss att bearbeta jobbiga händelser, och hans litteraturgenomgång visar att forskningsfältet är spretigt.

I Rikard Sunnheds artikel har han sammanfattat sin avhandling om kognitiv terapi och beteendeterapi för insomni. Syftet med avhandlingen var att utveckla den teoretiska och kliniska kunskapen om KBT för insomni (KBT-I) genom att specifikt studera de olika komponenterna i behandlingen, det vill säga jämföra den kognitiva delen med den del som har fokus på beteende.

I tidskriften följer sedan flera populärvetenskapliga sammanfattningar av magisteruppsatser från skilda fält: psykologi, civilingenjör, specialistsjuksköterskeprogram för barn och psykiatri, samt logopedi. Det är med stor glädje vi ser att sömn är ett viktigt ämne för många olika yrkesgrupper. En artikel av tidigare psykologistudenter undersöker om det finns skillnad i behandlingseffekt mellan olika klientgrupper för gruppbehandling för stress och sömn inom primärvården. I en annan artikel av civilingenjörer undersöks hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags. Barnsjuksköterskor undersöker skolungdomars sociala medievanor och betydelse för sömnen i en artikel, och i en annan läggs fokus på barns upplevelser av att sova på sjukhus. Psykiatrisjuksköterskor undersöker hur den fysiska vårdmiljön påverkar möjligheten till vila och återhämtning för personer som vårdas på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Och slutligen har vi ett bidrag från logopeder om hur rösten påverkas av sömnen.

Nummer 7

Publiceringsdatum: