Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

Omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete. Därför har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram rapporten Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden.

De Nationella Kvalitetsregistren saknar i hög utsträckning data för omvårdnad och rehabilitering. God, effektiv och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård är multidisciplinär och flera olika professioner behöver samverka i vården av patienten. Samarbete mellan vårdens professioner ökar effektiviteten och kvaliteten.

Verksamhetsutveckling av vården förutsätter att alla professioner är delaktiga, både när det gäller utvecklingen av det egna professionella kunskapsområdet och i teamarbetet.

Klicka här för att läsa Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden.PDF (pdf, 652.6 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15