Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Med hjälp av en indikator, eller ett kvalitetsmått, kan vårdens resultat och genomförande följas och mätas. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Syftet med boken är att ge verktyg för registrering, utvärdering och förbättring av omvårdnadskvalitet. Förhoppningen är att boken ska inspirera sjuksköterskor att använda kvalitetsindikatorer så att omvårdnaden kan beskrivas och utvärderas på både nationell och lokal nivå.

I föreliggande sjätte upplaga (2013) är alla kapitel omarbetade och nya områden är läkemedelshantering för vuxna och barn, postoperativ smärta, Nationella Kvalitetsregister samt ytterligare två kapitel med barnperspektiv, smärta och venösa infarter

"Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad" ges ut av Gothia förlag. Redaktör Ewa Idvall. Den kan beställas på tel 08-462 26 70, fax: 08-462 03 22, e-post: info@gothiaforlag.se på hemsidan www.gothiafortbildning.selänk till annan webbplats

Pris 260 kr/st (240 kr/st vid köp av minst 5 ex). Moms och porto tillkommer. ISBN 72058576.

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15