Ordförandes ord

Hälften av Sveriges befolkning har minst en långvarig sjukdom och ohälsa. Orsakerna till de flesta folksjukdomar är i stort sett kända och skulle kunna ­förebyggas och ge fler personer ett längre liv i hälsa.

Precisionshälsa är ett nytt innovativt område med mål att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Det syftar till en ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om personens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. I sjuksköterskans etiska värdegrund ingår att se människan som en helhet, unik, med personlig livsfärd. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap och utgår från personens behov och resurser, vilket är förenligt med precisionshälsa. Det vill säga att skräddarsy interventioner med mål att uppnå hälsa och välbefinnande.

Utvecklingen inom precisionshälsa kommer att få stor påverkan på hur vård och omvårdnad bedrivs. Stora datamängder som kombinerar klinisk information och hälsoutfall som är specifik för varje patient används. Precisionshälsa är komplext och kräver förändringar och utveckling inom flera områden, som till exempel ökad mängd hälsodata, integritet, juridik, organisation och kompetens. Flera av dessa områden är förknippade med ett antal etiska frågeställningar.

Sjuksköterskor med kunskap om omvårdnadens systematiska tillvägagångsätt är experter på insamling och analys av hälsodata, symtom, riskbedömningar, livssituation och familjehistoria. Vi är en viktig profession för att implementera precisionshälsa så att det kommer patienten till nytta. Det behövs forskande sjuksköterskor som kan värdera och omsätta de nya rönen till omvårdnadsåtgärder.

Vi sjuksköterskor behöver ökad kunskap om området för att utarbeta strategier och arbetssätt som främjar precisionshälsa och som inkluderar omvårdnadsforskning, utbildning och personcentrerad vård.

Tummen upp: Stort söktryck till sjuksköterskeutbildningar.

Tummen ner: För lite statliga forskningsmedel för omvårdnad i relation till det stora utbildningsuppdraget.

Publiceringsdatum: