Nominerade

Valberedningens förslag:

Nominerad av Riksföreningen för anestesi och intensivvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Ann Rudman till posten
Ordförande – fyllnadsval 2 år

Oili Dahl

Oili Dahl

Jag är intensivvårdssjuksköterska och har i 17 år varit chef och ledare på olika nivåer. Jag finns i vårdverksamhet, leder grupper och är med att implementera förbättringar.

Jag har under lång tid drivit professionsfrågor i vården där jag arbetar och på nationell nivå. Dels som ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, ledamot i Svensk sjuksköterskeföreningens styrelse (2015) och som vice-ordförande (2017). Jag är välbekant med föreningens ändamål och har bidragit i utvecklingen av föreningens strategier och har ett stort engagemang till föreningens arbete.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Stärka sjuksköterskornas professionsutveckling genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer på alla nivåer, påverka framtidens specialistutbildning och driva frågan om fortbildning

Nominerad av Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård till posten
vice ordförande - val 4 år

Porträtt av Åsa Engström

Åsa Engström

Jag är intensivvårdssjuksköterska, professor och ämnesföreträdare i omvårdnad med erfarenhet av arbete, utbildning och forskning med fokus omvårdnad inom främst akutsjukvård. År 2008 disputerade jag med avhandlingen:
"A wish to be near", som beskriver närståendes situation och betydelse inom intensivvård. Som ämnesföreträdare vid Luleå tekniska universitet ansvarar jag för ämnet omvårdnad på grund, avancerad och forskarnivå. Att utbildning och forskning "går hand i hand" är viktigt, dvs att vi har pågående forskning av betydelse för våra sjuksköterskeprogram som även studenterna kan ta del av. Jag är vetenskaplig ledare för området "Hälsa" och intresserad av naturens betydelse för hälsa. Fortsättningsvis är jag bosatt i norra Sverige med intresse för det unika i vår miljö med dess möjligheter och utmaningar. Sedan år 2019 ingår jag i styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening, vars frågor jag känner ett stort
engagemang för.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Visa på omvårdnadens och kärnkompetensernas betydelse för att säkerställa en personcentrerad, jämlik, god och säker vård, vilket gagnar såväl den enskilde patienten som samhället i stort. Fortsätta att stärka sjuksköterskors professionella kompetensutveckling och förbättra förutsättningarna för livslångt lärande, inklusive möjlighet till forskning inom omvårdnad. Säkerställa förutsättningar för hög kvalité på samtliga utbildningar inom sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans profession. Hög omvårdnadskompetens på ledande befattningar.

Nominerad av Handledning i Omvårdnad - Sektion inom
Svensk sjuksköterskeförening och Carina Olovsson till posten styrelseledamot - omval 4 år

Porträtt av Karin Bölenius

Karin Bölenius

Jag är sjuksköterska och har arbetat med infektionssjukvård och hjärtsjukvård. 2016 erhöll jag tjänst som lektor med ett kombinerat uppdrag som professionsutvecklare. Jag arbetar med undervisning, forskning, kvalitets- och förbättringsarbeten för verksamheter och stödjer projekt som främjar fortbildning för sjuksköterskor. Jag har som styrelseledamot i
Svensk sjuksköterskeförening god kännedom om styrelseuppdraget och har deltagit i utveckling av kommande års verksamhetsplanering.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

För att kvalitetssäkra sjuksköterskeutbildningen är det viktigt att främja en forskningsdriven syn på utbildning i kombination med relevant och aktuell syn på professionen i hälso- och sjukvårdsverksamheter. Fortsatt arbete med att implementera ICNP är betydelsefullt för att kvalitetssäkra vården. Föreningen behöver även fokusera på att strategiskt driva frågor som stärker omvårdnaden av våra äldsta.

Nominerad av Irma Lindström Kjellberg till posten styrelseledamot
- omval 4 år

Porträtt av Lilas Ali

Lilas Ali

Specialistsjuksköterska i psykiatri. Disputerade 2013 med en avhandling som handlade om webbstöd för unga närstående till personer med psykisk ohälsa. Arbetar idag som universitetslektor och forskare på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och Psykiatri affektiva,
Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Jag har suttit som ledamot i Etiska rådet på Svensk sjuksköterskeförening mellan 2014-2017 därefter som ledamot i styrelsen. Jag sitter även som sakkunnig i (SMER).

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Jag tycker att det är viktigt att föreningen får en stark professionsröst i samhället. Vi behöver arbeta mera för att få med oss alla sjuksköterskor särskilt de yngre som är ny utexaminerade och får dem engagerade i professionsfrågor. Vi har haft ett år som haft stor inverkan på oss som arbetar inom vården och där sjuksköterskans betydelse för vården och inte minst omvårdnaden varit mycket i fokus, därför behöver vi rida på den vågen och fortsätta arbeta för att synliggöra sjuksköterskors betydelse.

Nominerad av Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1984 och arbetade i 15 år inom kirurgisk och akutmedicinsk verksamhet. Under denna tid handledde jag studenter vilket ledde till ett ökande intresse för handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning. Jag disputerade 2010 med en avhandling om sjuksköterskans handledande funktion. Numera är jag professor i vårdvetenskap vid Malmö Universitet med fokus på handledning, pedagogiska modeller och interprofessionellt lärande för vårdens professioner.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

För mig är utbildningsfrågor centrala och det handlar dels om att stärka handledares pedagogiska kompetens, inte minst i de komplexa och krävande miljöer som är hälso-och sjukvård idag. I detta arbete blir frågor om interprofessionell teamsamverkan oerhört viktiga. Frågor som handlar om att stärka sjuksköterskans profession är också viktiga att fokusera och där vill jag gärna se frågor kring att säkerställa kompetens inom vård av äldre och inte minst i frågan om en ny funktion för sjuksköterskor som avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, det som internationellt betecknas som Nurse Practioners, med en utbildning på mastersnivå. Med anledning av detta blir ju även frågan om specialistsjuksköterskans betydelse i olika vårdkontext fortsatt central att diskutera.

Nominerad av Gry Tigerstedt till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Magnus Flodberg

Magnus Flodberg

Jag heter Magnus Flodberg och har varit sjuksköterska sedan sommaren 2000. Jag har under dessa år specialiserat mig inom intensivvård, har en magister i Medical management och en master i omvårdnad.

Jag arbetar som verksamhetschef omvårdnad inom barnakutsjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar för att främja omvårdnaden och omvårdnadsledarskapet. Med en hög omvårdnadskompetens kommer patienternas upplevelse av vården att stärkas. Jag fick Svensk sjuksköterskeförenings ledarskapsstipendium, årets ledare inom omvårdnad, år 2019.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Vi behöver tillsammans arbeta för att stärka omvårdnadsledarskapet, verka för mandat i chefsrollen och verka för hållbarhet som chef en ständigt föränderlig verksamhet. Vi behöver även fortsätta att arbeta för att det ska finnas omvårdnadskunskap på varje beslutsfattande nivå i hälso - och sjukvårdsorganisationerna för att främja professionsutvecklingen.

Vi behöver fortsatta arbeta för ett införande av Magnetmodellen i Svensk hälso- och sjukvård, men vi som profession behöver arbeta mer för att Magnetmodellen inte ska ses som ett hot av andra professioner, först då kommer vi att framgångsrikt kunna driva implementeringen vidare. Ett alternativ kan vara att se över om Pathway to excellence kan vara ett första steg.

Jag arbetar nu på en position som är grundad i delat beslutsfattande (shared governance) och ser vilka fördelar det innebär för våra vårdtagare men även för omvårdnaden.

Pandemin har tydliggjort sjuksköterskornas arbetssituation och visat på både brister i arbetsmiljön, bristande möjlighet till återhämtning, utmaningen med etisk stress och graden av utebliven omvårdnad. Vi som professionsorganisation behöver arbeta aktivt med att visa hur detta påverkar attraktiviteten och kvarstannandet i professionen och hur det påverkar våra vårdtagare.

Nominerad av Ingela Henoch till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Ramona Schenell

Ramona Schenell

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2000 och har arbetat med specialiserad palliativ vård på hospice och inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i över 20 år. Jag disputerade förra året med en avhandling om självbestämmande på vård- och omsorgsboende och arbetar nu i Göteborgs Stad med kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning i den nybildade Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Jag har också ett samverkansavtal med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Göteborgs universitet där jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet och deltar i forskargrupper.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Det finns många viktiga frågor att driva för att stärka sjuksköteprofessionen och förbättra omvårdnaden för patienter i olika delar av vården. Från mitt perspektiv i den kommunala hälso- och sjukvården är omställningen till god och nära vård en prioritet. I primärvårdsreformen beskrivs patientdelaktighet som en förutsättning för att kunna möta den ökande förekomsten av kroniska sjukdomar och ojämlikheten i hälsa. Därför behöver vi utveckla personcentrerade arbetssätt där vi som sjuksköterskor samarbetar med patienten, de närstående och andra vårdgivare för att möjliggöra en vård som utgår från patientens resurser och behov och som är aktivt medskapande, proaktiv och hälsofrämjande. I det arbetet behöver vi se över vilka resurser och vilken kompetens som behövs för att bedriva nära vård under komplexa förhållanden. Det kan röra sig om att vi behöver utöka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom exempelvis äldre, demens och psykiatri men också om utveckling och forskning inom kommunal hälso- och sjukvård i samarbete med övriga primärvården och specialistsjukvården.

Övriga nominerade:

Nominerad av Riksföreningen för skolsköterskor till posten styrelseledamot - val 4 år

Eva-Lena Einberg

Jag arbetar som lektor vid högskolan Kristianstad, inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska. Specialistutbildad sjuksköterska inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdom och inriktning distriktsköterska, läst psykiatrisk vårdvetenskap. Arbetat som skolsköterska, med medicinskt ledningsuppdrag, samt i hemsjukvård och med specialistvård för personer med astma/KOL. Disputerade 2016. Forskningen handlar främst om barn och ungas hälsa.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att arbeta för att sjuksköterskors kompetens tas tillvara i verksamheter och på ledande befattningar för att bidra till en hållbar hälso-och sjukvård. Att arbeta med specialistutbildningarna, sjuksköterskors möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att bedriva forskning. Att stärka arbetet med att sjuksköterskeföreningen är och förblir en förening för alla sjuksköterskor oavsett verksamhetsområde, vi har mycket gemensamt och att lära av varandra.

Nominerad av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt Veronica Lindström

Veronica Lindström

Förnärvarande kombinerar jag klinisk tjänstgöring i ambulans med forskning, ledarskap och utbildning på grund- och avancerad nivå.
I forskargruppen ambulerande omvårdnad leder och medverka jag till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. Jag samverkar med nätverkssjukvården som omfattar vårdens verksamheter utanför etablerade vårdenheter. Vilket jag ser är av stor betydelse för utvecklingen av god- och nära vård, professionsutveckling samt omvårdnaden av patienter som möter flera olika vårdgivare.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att stärka omvårdnadens betydelse och professionsutveckling i relation till vårdens omställning mot god och nära vård. För det behövs stärkt stärkt ledarskap inom omvårdnad samt utveckling av utbildning och forskning inom god- och nära vård.

Nominerad av Catrina Sjögren till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Cecilia Lundmark

Cecilia Lundmark

På 1980 talet började jag arbeta på operation, vi pratade om instrument och sterilitet, inte om mötet med den andre, tillit, men så fick kirurgiskt stål ge plats åt perioperativ omvårdnad. Min c-uppsats beskrev reflektionens betydelse för yrkesmässig växt. Uppsatsen gav en nyfikenhet på vad som sker i mötet med en asymmetrisk maktstruktur. Läste etik, existentiella frågor, följdes av etiska prioriteringar. Ett mönster blev tydligt, sjuksköterskan behöver etiken, etiken behöver sjuksköterskan.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att förstå våra etiska koder, vila i dom när vi tvekar, argumentera med stöd av dom när vi behöver göra val, prioritera när tiden inte räcker till, för om möjligt undvika alt minska vår etiska stress. Lyfta prioriteringsfrågor, påvisa försämringar då omvårdnadsåtgärder prioriteras bort (något som blivit väldigt tydligt under Covid-19), hitta en möjlighet för medarbetaren att uppleva att dennes insatser kan vara tillräckliga utifrån de förutsättningar som finns just nu. Att sätta omvårdnaden i centrum och fråga oss varför vi är här och varför vi en gång valde att bli sjuksköterskor och att i det valet finns en förväntan från patienter, närstående och kollegor/medarbetare.

Nominerad av Lenita Lindgren till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt på Annika Bay

Annika Bay

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1992, och arbetat med hjärtsjukvård i över 20 år. Har idag ett lektorat med förenad klinisk anställning vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet / Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus. På min kliniska tjänstgöring ansvarar jag för mottagningen av patientgruppen vuxna med medfödda hjärtfel, vilket också är mitt forskningsområde. Jag disputerade 2018 med en avhandling gällande vuxna med medfödda hjärtfel och fysisk aktivitet

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att arbeta för att stärka och lyfta sjuksköterskeprofessionen, detta arbete kan med fördel redan starta inom grundutbildningen till sjuksköterska, för att värna om sjuksköterskans unika omvårdnadskunskap inom hälsa och sjukvård. En annan viktig fråga är att uppmuntra och inspirera till forskning inom omvårdnad, på olika nivåer, från lokalt på kliniken till doktorandstudier.

Nominerad av Susanne Georgsson och Henrietta Forsman till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Anna Swall

Anna Swall

Jag är lektor i omvårdad och forskare på Högskolan Dalarna. Genom min yrkeskarriär som sjuksköterska, lärare och forskare har jag fokuserat på frågor rörande vård av äldre och personer med demenssjukdom. Idag driver jag en specialistsjuksköterskeutbildning inriktning demensvård, vilket också mycket av min forskning fokuserar på. För en god och personcentrerad omvårdad inom äldreomsorg behöver sjuksköterskeprofessionen bli tydlig och det är en fråga som jag driver inom utbildning, och forskning.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Stärka sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens betydelse för en god och säker vård så väl från utbildning och ut i verksamheterna. Stärka specialistsjuksköterskeutbildningarnas betydelse genom att driva frågor om specialistutbildning och dess betydelse för en god och nära vård, detta inte minst inom äldreomsorg och demensvård. Synliggöra professionens betydelse generellt, och inte minst i äldreomsorgen och vikten av utbildning och fortbildning inom detta område.

Nominerad av Anna Ehrenberg, Inger K Holmström,
Emelie Condén Mellgren och Anne-Marie Boström till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Lena Marmstål Hammar

Lena Marmstål Hammar

Jag är docent och lektor på Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Mitt huvudsakliga intresse är frågor rörande äldre personer i samhället, vård av äldre och vård av personer med demenssjukdom, vilka jag driver inom såväl forskning som utbildning och inom samhällsdebatten. Jag intresserar mig för framtidens sjuksköterska med speciellt fokus på komplexiteten inom äldreomsorg och vikten av en stärkt sjuksköterskeprofession för en god och patientsäker äldrevård.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att engageras i frågor rörande sjuksköterskeprofessionens roll för utveckling av en patientsäker och god äldreomsorg. Äldre personer blir allt fler och bor allt längre i det ordinära boendet och är i behov av mer avancerad vård, därav behöver sjuksköterskans roll bli tydligare inom hemsjukvård, speciellt i omställningen till god och när vård. Specialistsjuksköterskans roll behöver tydliggöras och motiveras inom vård av äldre och demens, men oavsett kontext behöver sjuksköterskors möjligheter till kompetensutveckling och forskning främjas. Vi behöver också arbeta för att synliggöra och konkretisera sjuksköterskeprofessionen i samhällsdebatten och arbeta för fler sjuksköterskor i ledande positioner för att bland annat bereda möjlighet till utvecklingsarbete. Dessutom behöver vi med tanke på stora pensionsavgångar arbeta för fler disputerade sjuksköterskor för att kunna vidmakthålla högkvalitativa utbildningar. Detta är angeläget då lärosätena skall utbilda morgondagens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt handleda och undervisa de framtida doktoranderna inom professionen.

Nominerad av Svensk förening för omvårdnadsinformatik till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Helena Nilsson

Helena Nilsson

Jag arbetar som chef i Västerås stad, vård- och omsorgsförvaltningen, där jag har ansvar för all systemförvaltning, välfärdsteknologiska lösningar samt en innovationstestbädd. Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1992 och har de senaste 10 åren arbetat i gränslandet mellan IT och verksamhet, min drivkraft är av att få digitala verktyg att vara ett stöd i arbetet för såväl personal som patienter och brukare. Jag har en Magisterexamen inom hälsoinformatik som är en av kärnkompetenserna inom omvårdnad. Invald i styrelsen för sektionen för omvårdnadsinformatik, har haft rollen som vice ordförande och ordförande. I mitt dagliga arbete har jag även god insikt i den kommunala vårdens och omsorgens utmaningar när det gäller kompetens, informationsöverföring och samverkan med sjukvårdsregionen.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att arbeta för att sjuksköterskors kompetens tas tillvara i arbetet med kärnkompetensen informatik och att samarbetet med Socialstyrelsen kring ett nationellt fackspråk som motsvarar behoven inom omvårdnad. Att stärka arbetet med att Svensk sjuksköterskeföreningen är en förening som också driver frågor kring enhetlig och strukturerad dokumentation för att stärka omvårdnadsperspektivet i både mötet med patienten, i uppföljning och i den nationella statistiken. Det gångna årets stora påfrestningar i vården har visat på kritiska brister inom patientsäkerhet inte minst inom de digitala vektygens användbarhet, interoperabilitet och förutsättningar för en enhetlig omvårdnadsdokumentation.

Nominerad av Svensk förening för omvårdnadsinformatik till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Jan Florin

Jan Florin

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1980, arbetar nu med utbildning och forskning sedan ungefär 20 år: är lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Min avhandling 2007 handlade om delaktighet, och forskningsintresset nu har fokus på informatik och kompetensfrågor. Jag har erfarenhet av olika ledande uppdrag inom högre utbildning och har varit drivande i frågor kopplat till journalföring, exempelvis att kunna representera omvårdnad på ett systematiskt sätt.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Det är viktigt att stärka kunskapsområdet omvårdnad och dess betydelse i hälso- och sjukvården som del av en personcentrerad, god och nära vård, samt att stärka sjuksköterskans profession och kompetens i relation till en ständigt föränderlig hälso- och sjukvård, oavsett verksamhetsområde. Särskilt frågor kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar ser jag som viktiga i det fortsatta arbetet.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.