Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true
 1. 07 augusti 2020 | Nyheter

  Samtalsstöd

  Samtalsstöd för sjuksköterskor via webben finns från måndag den 13 juli 2020.

 2. 06 augusti 2020 | Nyheter

  Nytt etikkort

  Nytt etikkort från Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd, som med detta kort vill ge dig hopp i svåra situationer.

  Etik

 3. 29 juni 2020 | Nyheter

  Sök medel från våra hjälpfonder

  Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.

 4. 24 juni 2020 | Nyheter

  Enkät för sjuksköterskor

  Är du sjuksköterska inom särskilt boende för äldre eller inom kommunal hemsjukvård, alternativt medicinskt ansvarig sjuksköterska? Då skulle vi behöva din hjälp att svara på en enkät.

 5. 17 juni 2020 | Nyheter

  Ansök om vårt Doktorandstipendium

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2020 är på en summa av 110 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

 6. 11 juni 2020 | Nyheter

  Omvårdnad vid luftvägsbesvär

  Personer insjuknar allt eftersom i covid-19 och många vårdar sig själva hemma med milda eller relativt besvärliga symtom. Vi har sammanställt några omvårdnadsåtgärder som kan lindra upplevelsen av obehag.

 7. 11 juni 2020 | Nyheter

  Webbinarium om äldre och covid-19

  Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

 8. 11 juni 2020 | Nyheter

  Ansvaret - läkare och sjuksköterskor under covid-19

  Redan innan pandemin var svensk hälso- och sjukvård hårt pressad med bemanningsproblem, stängda vårdplatser och vårdköer. Under den pågående Covid-19 pandemin som påverkar hela samhället är läget än mer ansträngt i hälso- och sjukvården som ställs inför mycket svåra och stora utmaningar.

 9. 03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 10. 27 maj 2020 | Nyheter

  Välkommen att söka våra hjälpfonder!

  Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd och Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 11. 05 maj 2020 | Nyheter

  VFU-konferansen är flyttad till april 2021

  Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020. Nytt datum för konferensen är den 28 april – 29 april 2021 och konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad. Konferensen kommer att hållas i Halmstad på Hotell Tylösand och temat är fortfarande Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå. Anmälan startar den 3 november 2020.

 12. 19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 13. 11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 14. 23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 15. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 16. 16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 17. 26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 18. 17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 19. 02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.