Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2024 är på en summa av 114 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Kriterier:

 • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
 • Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
 • Ha genomfört ett godkänt halvtidsseminarium
 • Ha etiskt godkännande eller rådgivande yttrande för forskningsprojektet.
 • Forskningen/ forskningsprojektet ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
 • Forskningen/ forskningsprojektet ska ha relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård.
 • Forskningen/ forskningsprojektet ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

 • Är verksam i ett nationellt/ internationellt forskarnätverk.
 • Har förmedlat forskningens resultat till och/ eller samarbetar med för forskningen relevant hälso- och sjukvårdsverksamhet.*
 • Första ansökningsdag den 1 april 2024
 • Sista ansökningsdag den 18 augusti 2024 kl. 00.00.
 • Prisutdelning på VFU & Sjuksköterskedagarna den 26-27 november 2024.

* Exempelvis presenterat på FoU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagandet av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/ närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågor.

Kontakt

Alexandra Eilegård Wallin
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
alexandra.eilegard.wallin@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.