Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2021 är på en summa av 111 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Kriterier:

 • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
 • Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
 • Ha genomfört ett godkänt halvtidsseminarium
 • Ha etiskt gokännande för sina studier
 • Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
 • Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg.
 • Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

 • Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk.
 • Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet.*

Ansökan skickas digitalt, se ansökningsformulär

Obs! Ansökan skickas in som en samlad PDF. Döp filen till: Doktorand_DittNamn_ 2021

 • Första ansökningsdag den 1 april 2021
 • Sista ansökningsdag den 3 september 2021 Kl. 14.00
 • Besked till utvald stipendiat vecka 42, 2021

Stipendiet kommer delas ut vid särskild ceremoni, datum ännu ej fastslaget.

Frågor kan ställas till ansvarig handläggare Johanna Ulfvarson:

Telefon 08 - 412 24 34
johanna.ulfvarson@swenurse.se

* Exempelvis presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagandet av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.

Kontakt

Johanna Ulfvarson
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
johanna.ulfvarson@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.